Tra cứu Thánh Kinh

1 kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw eiv twn mayhtwn autou didaskale ide potapoi liyoi kai potapai oikodomai
2 kai o ihsouv apokriyeiv eipen autw blepeiv tautav tav megalav oikodomav ou mh afeyh liyov epi liyw ov ou mh kataluyh
3 kai kayhmenou autou eiv to orov twn elaiwn katenanti tou ierou ephrwtwn auton kat idian petrov kai iakwbov kai iwannhv kai andreav
4 eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion otan mellh panta tauta sunteleisyai
5 o de ihsouv apokriyeiv autoiv hrxato legein blepete mh tiv umav planhsh
6 polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legontev oti egw eimi kai pollouv planhsousin
7 otan de akoushte polemouv kai akoav polemwn mh yroeisye dei gar genesyai all oupw to telov
8 egeryhsetai gar eynov epi eynov kai basileia epi basileian kai esontai seismoi kata topouv kai esontai limoi kai taracai arcai wdinwn tauta
9 blepete de umeiv eautouv paradwsousin gar umav eiv sunedria kai eiv sunagwgav darhsesye kai epi hgemonwn kai basilewn stayhsesye eneken emou eiv marturion autoiv
10 kai eiv panta ta eynh dei prwton khrucyhnai to euaggelion
11 otan de agagwsin umav paradidontev mh promerimnate ti lalhshte mhde meletate all o ean doyh umin en ekeinh th wra touto laleite ou gar este umeiv oi lalountev alla to pneuma to agion
12 paradwsei de adelfov adelfon eiv yanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiv kai yanatwsousin autouv
13 kai esesye misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinav eiv telov outov swyhsetai
14 otan de idhte to bdelugma thv erhmwsewv to rhyen upo danihl tou profhtou estov opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en th ioudaia feugetwsan eiv ta orh
15 o de epi tou dwmatov mh katabatw eiv thn oikian mhde eiselyetw arai ti ek thv oikiav autou
16 kai o eiv ton agron wn mh epistreqatw eiv ta opisw arai to imation autou
17 ouai de taiv en gastri ecousaiv kai taiv yhlazousaiv en ekeinaiv taiv hmeraiv
18 proseucesye de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnov
19 esontai gar ai hmerai ekeinai yliqiv oia ou gegonen toiauth ap archv ktisewv hv ektisen o yeov ewv tou nun kai ou mh genhtai
20 kai ei mh kuriov ekolobwsen tav hmerav ouk an eswyh pasa sarx alla dia touv eklektouv ouv exelexato ekolobwsen tav hmerav
21 kai tote ean tiv umin eiph idou wde o cristov h idou ekei mh pisteushte
22 egeryhsontai gar qeudocristoi kai qeudoprofhtai kai dwsousin shmeia kai terata prov to apoplanan ei dunaton kai touv eklektouv
23 umeiv de blepete idou proeirhka umin panta
24 all en ekeinaiv taiv hmeraiv meta thn yliqin ekeinhn o hliov skotisyhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggov authv
25 kai oi asterev tou ouranou esontai ekpiptontev kai ai dunameiv ai en toiv ouranoiv saleuyhsontai
26 kai tote oqontai ton uion tou anyrwpou ercomenon en nefelaiv meta dunamewv pollhv kai doxhv
27 kai tote apostelei touv aggelouv autou kai episunaxei touv eklektouv autou ek twn tessarwn anemwn ap akrou ghv ewv akrou ouranou
28 apo de thv sukhv mayete thn parabolhn otan authv hdh o kladov apalov genhtai kai ekfuh ta fulla ginwskete oti egguv to yerov estin
29 outwv kai umeiv otan tauta idhte ginomena ginwskete oti egguv estin epi yuraiv
30 amhn legw umin oti ou mh parelyh h genea auth mecriv ou panta tauta genhtai
31 o ouranov kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelywsin
32 peri de thv hmerav ekeinhv kai thv wrav oudeiv oiden oude oi aggeloi oi en ouranw oude o uiov ei mh o pathr
33 blepete agrupneite kai proseucesye ouk oidate gar pote o kairov estin
34 wv anyrwpov apodhmov afeiv thn oikian autou kai douv toiv douloiv autou thn exousian kai ekastw to ergon autou kai tw yurwrw eneteilato ina grhgorh
35 grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kuriov thv oikiav ercetai oqe h mesonuktiou h alektorofwniav h prwi
36 mh elywn exaifnhv eurh umav kayeudontav
37 a de umin legw pasin legw grhgoreite