Tra cứu Thánh Kinh

1 kai ote eggizousin eiv ierousalhm eiv bhyfagh kai bhyanian prov to orov twn elaiwn apostellei duo twn mayhtwn autou
2 kai legei autoiv upagete eiv thn kwmhn thn katenanti umwn kai euyewv eisporeuomenoi eiv authn eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeiv anyrwpwn kekayiken lusantev auton agagete
3 kai ean tiv umin eiph ti poieite touto eipate oti o kuriov autou creian ecei kai euyewv auton apostelei wde
4 aphlyon de kai euron ton pwlon dedemenon prov thn yuran exw epi tou amfodou kai luousin auton
5 kai tinev twn ekei esthkotwn elegon autoiv ti poieite luontev ton pwlon
6 oi de eipon autoiv kaywv eneteilato o ihsouv kai afhkan autouv
7 kai hgagon ton pwlon prov ton ihsoun kai epebalon autw ta imatia autwn kai ekayisen ep autw
8 polloi de ta imatia autwn estrwsan eiv thn odon alloi de stoibadav ekopton ek twn dendrwn kai estrwnnuon eiv thn odon
9 kai oi proagontev kai oi akolouyountev ekrazon legontev wsanna euloghmenov o ercomenov en onomati kuriou
10 euloghmenh h ercomenh basileia en onomati kuriou tou patrov hmwn dabid wsanna en toiv uqistoiv
11 kai eishlyen eiv ierosoluma o ihsouv kai eiv to ieron kai peribleqamenov panta oqiav hdh oushv thv wrav exhlyen eiv bhyanian meta twn dwdeka
12 kai th epaurion exelyontwn autwn apo bhyaniav epeinasen
13 kai idwn sukhn makroyen ecousan fulla hlyen ei ara eurhsei ti en auth kai elywn ep authn ouden euren ei mh fulla ou gar hn kairov sukwn
14 kai apokriyeiv o ihsouv eipen auth mhketi ek sou eiv ton aiwna mhdeiv karpon fagoi kai hkouon oi mayhtai autou
15 kai ercontai eiv ierosoluma kai eiselywn o ihsouv eiv to ieron hrxato ekballein touv pwlountav kai agorazontav en tw ierw kai tav trapezav twn kollubistwn kai tav kayedrav twn pwlountwn tav peristerav katestreqen
16 kai ouk hfien ina tiv dienegkh skeuov dia tou ierou
17 kai edidasken legwn autoiv ou gegraptai oti o oikov mou oikov proseuchv klhyhsetai pasin toiv eynesin umeiv de epoihsate auton sphlaion lhstwn
18 kai hkousan oi grammateiv kai oi arciereiv kai ezhtoun pwv auton apolesousin efobounto gar auton oti pav o oclov exeplhsseto epi th didach autou
19 kai ote oqe egeneto exeporeueto exw thv polewv
20 kai prwi paraporeuomenoi eidon thn sukhn exhrammenhn ek rizwn
21 kai anamnhsyeiv o petrov legei autw rabbi ide h sukh hn kathrasw exhrantai
22 kai apokriyeiv ihsouv legei autoiv ecete pistin yeou
23 amhn gar legw umin oti ov an eiph tw orei toutw aryhti kai blhyhti eiv thn yalassan kai mh diakriyh en th kardia autou alla pisteush oti a legei ginetai estai autw o ean eiph
24 dia touto legw umin panta osa an proseucomenoi aiteisye pisteuete oti lambanete kai estai umin
25 kai otan sthkhte proseucomenoi afiete ei ti ecete kata tinov ina kai o pathr umwn o en toiv ouranoiv afh umin ta paraptwmata umwn
26 ei de umeiv ouk afiete oude o pathr umwn o en toiv ouranoiv afhsei ta paraptwmata umwn
27 kai ercontai palin eiv ierosoluma kai en tw ierw peripatountov autou ercontai prov auton oi arciereiv kai oi grammateiv kai oi presbuteroi
28 kai legousin autw en poia exousia tauta poieiv kai tiv soi thn exousian tauthn edwken ina tauta poihv
29 o de ihsouv apokriyeiv eipen autoiv eperwthsw umav kagw ena logon kai apokriyhte moi kai erw umin en poia exousia tauta poiw
30 to baptisma iwannou ex ouranou hn h ex anyrwpwn apokriyhte moi
31 kai elogizonto prov eautouv legontev ean eipwmen ex ouranou erei dia ti oun ouk episteusate autw
32 all ean eipwmen ex anyrwpwn efobounto ton laon apantev gar eicon ton iwannhn oti ontwv profhthv hn
33 kai apokriyentev legousin tw ihsou ouk oidamen kai o ihsouv apokriyeiv legei autoiv oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw