Tra cứu Thánh Kinh

1 kakeiyen anastav ercetai eiv ta oria thv ioudaiav dia tou peran tou iordanou kai sumporeuontai palin ocloi prov auton kai wv eiwyei palin edidasken autouv
2 kai proselyontev oi farisaioi ephrwthsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontev auton
3 o de apokriyeiv eipen autoiv ti umin eneteilato mwshv
4 oi de eipon mwshv epetreqen biblion apostasiou graqai kai apolusai
5 kai apokriyeiv o ihsouv eipen autoiv prov thn sklhrokardian umwn egraqen umin thn entolhn tauthn
6 apo de archv ktisewv arsen kai yhlu epoihsen autouv o yeov
7 eneken toutou kataleiqei anyrwpov ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhyhsetai prov thn gunaika autou
8 kai esontai oi duo eiv sarka mian wste ouketi eisin duo alla mia sarx
9 o oun o yeov sunezeuxen anyrwpov mh cwrizetw
10 kai en th oikia palin oi mayhtai autou peri tou autou ephrwthsan auton
11 kai legei autoiv ov ean apolush thn gunaika autou kai gamhsh allhn moicatai ep authn
12 kai ean gunh apolush ton andra authv kai gamhyh allw moicatai
13 kai proseferon autw paidia ina aqhtai autwn oi de mayhtai epetimwn toiv prosferousin
14 idwn de o ihsouv hganakthsen kai eipen autoiv afete ta paidia ercesyai prov me kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou yeou
15 amhn legw umin ov ean mh dexhtai thn basileian tou yeou wv paidion ou mh eiselyh eiv authn
16 kai enagkalisamenov auta tiyeiv tav ceirav ep auta hulogei auta
17 kai ekporeuomenou autou eiv odon prosdramwn eiv kai gonupethsav auton ephrwta auton didaskale agaye ti poihsw ina zwhn aiwnion klhronomhsw
18 o de ihsouv eipen autw ti me legeiv agayon oudeiv agayov ei mh eiv o yeov
19 tav entolav oidav mh moiceushv mh foneushv mh kleqhv mh qeudomarturhshv mh aposterhshv tima ton patera sou kai thn mhtera
20 o de apokriyeiv eipen autw didaskale tauta panta efulaxamhn ek neothtov mou
21 o de ihsouv embleqav autw hgaphsen auton kai eipen autw en soi usterei upage osa eceiv pwlhson kai dov toiv ptwcoiv kai exeiv yhsauron en ouranw kai deuro akolouyei moi arav ton stauron
22 o de stugnasav epi tw logw aphlyen lupoumenov hn gar ecwn kthmata polla
23 kai peribleqamenov o ihsouv legei toiv mayhtaiv autou pwv duskolwv oi ta crhmata econtev eiv thn basileian tou yeou eiseleusontai
24 oi de mayhtai eyambounto epi toiv logoiv autou o de ihsouv palin apokriyeiv legei autoiv tekna pwv duskolon estin touv pepoiyotav epi toiv crhmasin eiv thn basileian tou yeou eiselyein
25 eukopwteron estin kamhlon dia thv trumaliav thv rafidov eiselyein h plousion eiv thn basileian tou yeou eiselyein
26 oi de perisswv exeplhssonto legontev prov eautouv kai tiv dunatai swyhnai
27 embleqav de autoiv o ihsouv legei para anyrwpoiv adunaton all ou para tw yew panta gar dunata estin para tw yew
28 kai hrxato o petrov legein autw idou hmeiv afhkamen panta kai hkolouyhsamen soi
29 apokriyeiv de o ihsouv eipen amhn legw umin oudeiv estin ov afhken oikian h adelfouv h adelfav h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouv eneken emou kai tou euaggeliou
30 ean mh labh ekatontaplasiona nun en tw kairw toutw oikiav kai adelfouv kai adelfav kai mhterav kai tekna kai agrouv meta diwgmwn kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion
31 polloi de esontai prwtoi escatoi kai oi escatoi prwtoi
32 hsan de en th odw anabainontev eiv ierosoluma kai hn proagwn autouv o ihsouv kai eyambounto kai akolouyountev efobounto kai paralabwn palin touv dwdeka hrxato autoiv legein ta mellonta autw sumbainein
33 oti idou anabainomen eiv ierosoluma kai o uiov tou anyrwpou paradoyhsetai toiv arciereusin kai toiv grammateusin kai katakrinousin auton yanatw kai paradwsousin auton toiv eynesin
34 kai empaixousin autw kai mastigwsousin auton kai emptusousin autw kai apoktenousin auton kai th trith hmera anasthsetai
35 kai prosporeuontai autw iakwbov kai iwannhv oi uioi zebedaiou legontev didaskale yelomen ina o ean aithswmen poihshv hmin
36 o de eipen autoiv ti yelete poihsai me umin
37 oi de eipon autw dov hmin ina eiv ek dexiwn sou kai eiv ex euwnumwn sou kayiswmen en th doxh sou
38 o de ihsouv eipen autoiv ouk oidate ti aiteisye dunasye piein to pothrion o egw pinw kai to baptisma o egw baptizomai baptisyhnai
39 oi de eipon autw dunameya o de ihsouv eipen autoiv to men pothrion o egw pinw piesye kai to baptisma o egw baptizomai baptisyhsesye
40 to de kayisai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn mou ouk estin emon dounai all oiv htoimastai
41 kai akousantev oi deka hrxanto aganaktein peri iakwbou kai iwannou
42 o de ihsouv proskalesamenov autouv legei autoiv oidate oti oi dokountev arcein twn eynwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi autwn katexousiazousin autwn
43 ouc outwv de estai en umin all ov ean yelh genesyai megav en umin estai diakonov umwn
44 kai ov an yelh umwn genesyai prwtov estai pantwn doulov
45 kai gar o uiov tou anyrwpou ouk hlyen diakonhyhnai alla diakonhsai kai dounai thn quchn autou lutron anti pollwn
46 kai ercontai eiv iericw kai ekporeuomenou autou apo iericw kai twn mayhtwn autou kai oclou ikanou uiov timaiou bartimaiov o tuflov ekayhto para thn odon prosaitwn
47 kai akousav oti ihsouv o nazwraiov estin hrxato krazein kai legein o uiov dabid ihsou elehson me
48 kai epetimwn autw polloi ina siwphsh o de pollw mallon ekrazen uie dabid elehson me
49 kai stav o ihsouv eipen auton fwnhyhnai kai fwnousin ton tuflon legontev autw yarsei egeirai fwnei se
50 o de apobalwn to imation autou anastav hlyen prov ton ihsoun
51 kai apokriyeiv legei autw o ihsouv ti yeleiv poihsw soi o de tuflov eipen autw rabboni ina anableqw
52 o de ihsouv eipen autw upage h pistiv sou seswken se kai euyewv anebleqen kai hkolouyei tw ihsou en th odw