Tra cứu Thánh Kinh

1 [TO KATA MARKON AGION EUAGGELION] arch tou euaggeliou ihsou cristou uiou tou yeou
2 wv gegraptai en toiv profhtaiv idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou ov kataskeuasei thn odon sou emprosyen sou
3 fwnh bowntov en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euyeiav poieite tav tribouv autou
4 egeneto iwannhv baptizwn en th erhmw kai khrusswn baptisma metanoiav eiv afesin amartiwn
5 kai exeporeueto prov auton pasa h ioudaia cwra kai oi ierosolumitai kai ebaptizonto pantev en tw iordanh potamw up autou exomologoumenoi tav amartiav autwn
6 hn de iwannhv endedumenov tricav kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou kai esyiwn akridav kai meli agrion
7 kai ekhrussen legwn ercetai o iscuroterov mou opisw mou ou ouk eimi ikanov kuqav lusai ton imanta twn upodhmatwn autou
8 egw men ebaptisa umav en udati autov de baptisei umav en pneumati agiw
9 kai egeneto en ekeinaiv taiv hmeraiv hlyen ihsouv apo nazaret thv galilaiav kai ebaptisyh upo iwannou eiv ton iordanhn
10 kai euyewv anabainwn apo tou udatov eiden scizomenouv touv ouranouv kai to pneuma wsei peristeran katabainon ep auton
11 kai fwnh egeneto ek twn ouranwn su ei o uiov mou o agaphtov en w eudokhsa
12 kai euyuv to pneuma auton ekballei eiv thn erhmon
13 kai hn ekei en th erhmw hmerav tessarakonta peirazomenov upo tou satana kai hn meta twn yhriwn kai oi aggeloi dihkonoun autw
14 meta de to paradoyhnai ton iwannhn hlyen o ihsouv eiv thn galilaian khrusswn to euaggelion thv basileiav tou yeou
15 kai legwn oti peplhrwtai o kairov kai hggiken h basileia tou yeou metanoeite kai pisteuete en tw euaggeliw
16 peripatwn de para thn yalassan thv galilaiav eiden simwna kai andrean ton adelfon autou ballontav amfiblhstron en th yalassh hsan gar alieiv
17 kai eipen autoiv o ihsouv deute opisw mou kai poihsw umav genesyai alieiv anyrwpwn
18 kai euyewv afentev ta diktua autwn hkolouyhsan autw
19 kai probav ekeiyen oligon eiden iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou kai autouv en tw ploiw katartizontav ta diktua
20 kai euyewv ekalesen autouv kai afentev ton patera autwn zebedaion en tw ploiw meta twn misywtwn aphlyon opisw autou
21 kai eisporeuontai eiv kapernaoum kai euyewv toiv sabbasin eiselywn eiv thn sunagwghn edidasken
22 kai exeplhssonto epi th didach autou hn gar didaskwn autouv wv exousian ecwn kai ouc wv oi grammateiv
23 kai hn en th sunagwgh autwn anyrwpov en pneumati akayartw kai anekraxen
24 legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlyev apolesai hmav oida se tiv ei o agiov tou yeou
25 kai epetimhsen autw o ihsouv legwn fimwyhti kai exelye ex autou
26 kai sparaxan auton to pneuma to akayarton kai kraxan fwnh megalh exhlyen ex autou
27 kai eyambhyhsan pantev wste suzhtein prov autouv legontav ti estin touto tiv h didach h kainh auth oti kat exousian kai toiv pneumasin toiv akayartoiv epitassei kai upakouousin autw
28 exhlyen de h akoh autou euyuv eiv olhn thn pericwron thv galilaiav
29 kai euyewv ek thv sunagwghv exelyontev hlyon eiv thn oikian simwnov kai andreou meta iakwbou kai iwannou
30 h de penyera simwnov katekeito puressousa kai euyewv legousin autw peri authv
31 kai proselywn hgeiren authn krathsav thv ceirov authv kai afhken authn o puretov euyewv kai dihkonei autoiv
32 oqiav de genomenhv ote edu o hliov eferon prov auton pantav touv kakwv econtav kai touv daimonizomenouv
33 kai h poliv olh episunhgmenh hn prov thn yuran
34 kai eyerapeusen pollouv kakwv econtav poikilaiv nosoiv kai daimonia polla exebalen kai ouk hfien lalein ta daimonia oti hdeisan auton
35 kai prwi ennucon lian anastav exhlyen kai aphlyen eiv erhmon topon kakei proshuceto
36 kai katediwxan auton o simwn kai oi met autou
37 kai eurontev auton legousin autw oti pantev zhtousin se
38 kai legei autoiv agwmen eiv tav ecomenav kwmopoleiv ina kakei khruxw eiv touto gar exelhluya
39 kai hn khrusswn en taiv sunagwgaiv autwn eiv olhn thn galilaian kai ta daimonia ekballwn
40 kai ercetai prov auton leprov parakalwn auton kai gonupetwn auton kai legwn autw oti ean yelhv dunasai me kayarisai
41 o de ihsouv splagcnisyeiv ekteinav thn ceira hqato autou kai legei autw yelw kayarisyhti
42 kai eipontov autou euyewv aphlyen ap autou h lepra kai ekayarisyh
43 kai embrimhsamenov autw euyewv exebalen auton
44 kai legei autw ora mhdeni mhden eiphv all upage seauton deixon tw ierei kai prosenegke peri tou kayarismou sou a prosetaxen mwshv eiv marturion autoiv
45 o de exelywn hrxato khrussein polla kai diafhmizein ton logon wste mhketi auton dunasyai fanerwv eiv polin eiselyein all exw en erhmoiv topoiv hn kai hrconto prov auton pantacoyen