Tra cứu Thánh Kinh

1 [TO KATA MATYAION AGION EUAGGELION] biblov genesewv ihsou cristou uiou dabid uiou abraam
2 abraam egennhsen ton isaak isaak de egennhsen ton iakwb iakwb de egennhsen ton ioudan kai touv adelfouv autou
3 ioudav de egennhsen ton farev kai ton zara ek thv yamar farev de egennhsen ton esrwm esrwm de egennhsen ton aram
4 aram de egennhsen ton aminadab aminadab de egennhsen ton naasswn naasswn de egennhsen ton salmwn
5 salmwn de egennhsen ton booz ek thv racab booz de egennhsen ton wbhd ek thv rouy wbhd de egennhsen ton iessai
6 iessai de egennhsen ton dabid ton basilea dabid de o basileuv egennhsen ton solomwnta ek thv tou ouriou
7 solomwn de egennhsen ton roboam roboam de egennhsen ton abia abia de egennhsen ton asa
8 asa de egennhsen ton iwsafat iwsafat de egennhsen ton iwram iwram de egennhsen ton ozian
9 oziav de egennhsen ton iwayam iwayam de egennhsen ton acaz acaz de egennhsen ton ezekian
10 ezekiav de egennhsen ton manassh manasshv de egennhsen ton amwn amwn de egennhsen ton iwsian
11 iwsiav de egennhsen ton ieconian kai touv adelfouv autou epi thv metoikesiav babulwnov
12 meta de thn metoikesian babulwnov ieconiav egennhsen ton salayihl salayihl de egennhsen ton zorobabel
13 zorobabel de egennhsen ton abioud abioud de egennhsen ton eliakeim eliakeim de egennhsen ton azwr
14 azwr de egennhsen ton sadwk sadwk de egennhsen ton aceim aceim de egennhsen ton elioud
15 elioud de egennhsen ton eleazar eleazar de egennhsen ton matyan matyan de egennhsen ton iakwb
16 iakwb de egennhsen ton iwshf ton andra mariav ex hv egennhyh ihsouv o legomenov cristov
17 pasai oun ai geneai apo abraam ewv dabid geneai dekatessarev kai apo dabid ewv thv metoikesiav babulwnov geneai dekatessarev kai apo thv metoikesiav babulwnov ewv tou cristou geneai dekatessarev
18 tou de ihsou cristou h gennhsiv outwv hn mnhsteuyeishv gar thv mhtrov autou mariav tw iwshf prin h sunelyein autouv eureyh en gastri ecousa ek pneumatov agiou
19 iwshf de o anhr authv dikaiov wn kai mh yelwn authn paradeigmatisai eboulhyh layra apolusai authn
20 tauta de autou enyumhyentov idou aggelov kuriou kat onar efanh autw legwn iwshf uiov dabid mh fobhyhv paralabein mariam thn gunaika sou to gar en auth gennhyen ek pneumatov estin agiou
21 texetai de uion kai kaleseiv to onoma autou ihsoun autov gar swsei ton laon autou apo twn amartiwn autwn
22 touto de olon gegonen ina plhrwyh to rhyen upo tou kuriou dia tou profhtou legontov
23 idou h paryenov en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouhl o estin meyermhneuomenon mey hmwn o yeov
24 diegeryeiv de o iwshf apo tou upnou epoihsen wv prosetaxen autw o aggelov kuriou kai parelaben thn gunaika autou
25 kai ouk eginwsken authn ewv ou eteken ton uion authv ton prwtotokon kai ekalesen to onoma autou ihsoun 2:1 tou de ihsou gennhyentov en bhyleem thv ioudaiav en hmeraiv hrwdou tou basilewv idou magoi apo anatolwn paregenonto eiv ierosoluma