Tra cứu Thánh Kinh

1 ויהי ביום כלות משה להקים את-המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת-כל-כליו ואת-המזבח ואת-כל-כליו וימשחם ויקדש אתם
2 ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על-הפקדים
3 ויביאו את-קרבנם לפני יהוה שש-עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על-שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן
4 ויאמר יהוה אל-משה לאמר
5 קח מאתם והיו לעבד את-עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל-הלוים איש כפי עבדתו
6 ויקח משה את-העגלת ואת-הבקר ויתן אותם אל-הלוים
7 את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם
8 ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן-אהרן הכהן
9 ולבני קהת לא נתן כי-עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו
10 ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את-קרבנם לפני המזבח
11 ויאמר יהוה אל-משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את-קרבנם לחנכת המזבח
12 ויהי המקריב ביום הראשון את-קרבנו נחשון בן-עמינדב למטה יהודה
13 וקרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
14 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
15 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה
16 שעיר-עזים אחד לחטאת
17 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן נחשון בן-עמינדב
18 ביום השני הקריב נתנאל בן-צוער נשיא יששכר
19 הקרב את-קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
20 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
21 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה
22 שעיר-עזים אחד לחטאת
23 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן-צוער
24 ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן-חלן
25 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
26 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
27 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה
28 שעיר-עזים אחד לחטאת
29 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אליאב בן-חלן
30 ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן-שדיאור
31 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
32 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
33 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה
34 שעיר-עזים אחד לחטאת
35 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אליצור בן-שדיאור
36 ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן-צורישדי
37 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
38 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
39 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה
40 שעיר-עזים אחד לחטאת
41 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן-צורישדי
42 ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן-דעואל
43 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
44 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
45 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה
46 שעיר-עזים אחד לחטאת
47 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אליסף בן-דעואל
48 ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן-עמיהוד
49 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
50 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
51 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה
52 שעיר-עזים אחד לחטאת
53 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן-עמיהוד
54 ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן-פדה-צור
55 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
56 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
57 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה
58 שעיר-עזים אחד לחטאת
59 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן-פדהצור
60 ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן-גדעני
61 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
62 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
63 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה
64 שעיר-עזים אחד לחטאת
65 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אבידן בן-גדעני
66 ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן-עמישדי
67 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
68 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
69 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה
70 שעיר-עזים אחד לחטאת
71 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן-עמישדי
72 ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן-עכרן
73 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
74 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
75 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה
76 שעיר-עזים אחד לחטאת
77 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן-עכרן
78 ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן-עינן
79 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
80 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
81 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה
82 שעיר-עזים אחד לחטאת
83 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אחירע בן-עינן
84 זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי-כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה
85 שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע-מאות בשקל הקדש
86 כפות זהב שתים-עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל-זהב הכפות עשרים ומאה
87 כל-הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים-עשר כבשים בני-שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת
88 וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני-שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו
89 ובבא משה אל-אהל מועד לדבר אתו וישמע את-הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על-ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו