Tra cứu Thánh Kinh

1 וידבר יהוה אל-משה לאמר
2 דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם איש או-אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליהוה
3 מיין ושכר יזיר חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה וכל-משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל
4 כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד-זג לא יאכל
5 כל-ימי נדר נזרו תער לא-יעבר על-ראשו עד-מלאת הימם אשר-יזיר ליהוה קדש יהיה גדל פרע שער ראשו
6 כל-ימי הזירו ליהוה על-נפש מת לא יבא
7 לאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא-יטמא להם במתם כי נזר אלהיו על-ראשו
8 כל ימי נזרו קדש הוא ליהוה
9 וכי-ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו
10 וביום השמיני יבא שתי תרים או שני בני יונה אל-הכהן אל-פתח אהל מועד
11 ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על-הנפש וקדש את-ראשו ביום ההוא
12 והזיר ליהוה את-ימי נזרו והביא כבש בן-שנתו לאשם והימים הראשנים יפלו כי טמא נזרו
13 וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אתו אל-פתח אהל מועד
14 והקריב את-קרבנו ליהוה כבש בן-שנתו תמים אחד לעלה וכבשה אחת בת-שנתה תמימה לחטאת ואיל-אחד תמים לשלמים
15 וסל מצות סלת חלת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן ומנחתם ונסכיהם
16 והקריב הכהן לפני יהוה ועשה את-חטאתו ואת-עלתו
17 ואת-האיל יעשה זבח שלמים ליהוה על סל המצות ועשה הכהן את-מנחתו ואת-נסכו
18 וגלח הנזיר פתח אהל מועד את-ראש נזרו ולקח את-שער ראש נזרו ונתן על-האש אשר-תחת זבח השלמים
19 ולקח הכהן את-הזרע בשלה מן-האיל וחלת מצה אחת מן-הסל ורקיק מצה אחד ונתן על-כפי הנזיר אחר התגלחו את-נזרו
20 והניף אותם הכהן תנופה לפני יהוה קדש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה ואחר ישתה הנזיר יין
21 זאת תורת הנזיר אשר ידר קרבנו ליהוה על-נזרו מלבד אשר-תשיג ידו כפי נדרו אשר ידר כן יעשה על תורת נזרו
22 וידבר יהוה אל-משה לאמר
23 דבר אל-אהרן ואל-בניו לאמר כה תברכו את-בני ישראל אמור להם
24 יברכך יהוה וישמרך
25 יאר יהוה פניו אליך ויחנך
26 ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום
27 ושמו את-שמי על-בני ישראל ואני אברכם