Tra cứu Thánh Kinh

1 וידבר יהוה אל-משה לאמר
2 צו את-בני ישראל ואמרת אלהם כי-אתם באים אל-הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה
3 והיה לכם פאת-נגב ממדבר-צן על-ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים-המלח קדמה
4 ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר-אדר ועבר עצמנה
5 ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה
6 וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה-יהיה לכם גבול ים
7 וזה-יהיה לכם גבול צפון מן-הים הגדל תתאו לכם הר ההר
8 מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה
9 ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה-יהיה לכם גבול צפון
10 והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה
11 וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבל ומחה על-כתף ים-כנרת קדמה
12 וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב
13 ויצו משה את-בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה
14 כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני-הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם
15 שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה
16 וידבר יהוה אל-משה לאמר
17 אלה שמות האנשים אשר-ינחלו לכם את-הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן-נון
18 ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את-הארץ
19 ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן-יפנה
20 ולמטה בני שמעון שמואל בן-עמיהוד
21 למטה בנימן אלידד בן-כסלון
22 ולמטה בני-דן נשיא בקי בן-יגלי
23 לבני יוסף למטה בני-מנשה נשיא חניאל בן-אפד
24 ולמטה בני-אפרים נשיא קמואל בן-שפטן
25 ולמטה בני-זבולן נשיא אליצפן בן-פרנך
26 ולמטה בני-יששכר נשיא פלטיאל בן-עזן
27 ולמטה בני-אשר נשיא אחיהוד בן-שלמי
28 ולמטה בני-נפתלי נשיא פדהאל בן-עמיהוד
29 אלה אשר צוה יהוה לנחל את-בני-ישראל בארץ כנען