Tra cứu Thánh Kinh

1 ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני-גד עצום מאד ויראו את-ארץ יעזר ואת-ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה
2 ויבאו בני-גד ובני ראובן ויאמרו אל-משה ואל-אלעזר הכהן ואל-נשיאי העדה לאמר
3 עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען
4 הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה
5 ויאמרו אם-מצאנו חן בעיניך יתן את-הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל-תעברנו את-הירדן
6 ויאמר משה לבני-גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה
7 ולמה תנואון את-לב בני ישראל מעבר אל-הארץ אשר-נתן להם יהוה
8 כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את-הארץ
9 ויעלו עד-נחל אשכול ויראו את-הארץ ויניאו את-לב בני ישראל לבלתי-בא אל-הארץ אשר-נתן להם יהוה
10 ויחר-אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר
11 אם-יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא-מלאו אחרי
12 בלתי כלב בן-יפנה הקנזי ויהושע בן-נון כי מלאו אחרי יהוה
13 ויחר-אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד-תם כל-הדור העשה הרע בעיני יהוה
14 והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף-יהוה אל-ישראל
15 כי תשובן מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל-העם הזה
16 ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו
17 ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם-הביאנם אל-מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ
18 לא נשוב אל-בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו
19 כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה
20 ויאמר אליהם משה אם-תעשון את-הדבר הזה אם-תחלצו לפני יהוה למלחמה
21 ועבר לכם כל-חלוץ את-הירדן לפני יהוה עד הורישו את-איביו מפניו
22 ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו והייתם נקים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה
23 ואם-לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם
24 בנו-לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו
25 ויאמר בני-גד ובני ראובן אל-משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה
26 טפנו נשינו מקננו וכל-בהמתנו יהיו-שם בערי הגלעד
27 ועבדיך יעברו כל-חלוץ צבא לפני יהוה למלחמה כאשר אדני דבר
28 ויצו להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן-נון ואת-ראשי אבות המטות לבני ישראל
29 ויאמר משה אלהם אם-יעברו בני-גד ובני-ראובן אתכם את-הירדן כל-חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את-ארץ הגלעד לאחזה
30 ואם-לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען
31 ויענו בני-גד ובני ראובן לאמר את אשר דבר יהוה אל-עבדיך כן נעשה
32 נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן
33 ויתן להם משה לבני-גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן-יוסף את-ממלכת סיחן מלך האמרי ואת-ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב
34 ויבנו בני-גד את-דיבן ואת-עטרת ואת ערער
35 ואת-עטרת שופן ואת-יעזר ויגבהה
36 ואת-בית נמרה ואת-בית הרן ערי מבצר וגדרת צאן
37 ובני ראובן בנו את-חשבון ואת-אלעלא ואת קריתים
38 ואת-נבו ואת-בעל מעון מוסבת שם ואת-שבמה ויקראו בשמת את-שמות הערים אשר בנו
39 וילכו בני מכיר בן-מנשה גלעדה וילכדה ויורש את-האמרי אשר-בה
40 ויתן משה את-הגלעד למכיר בן-מנשה וישב בה
41 ויאיר בן-מנשה הלך וילכד את-חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר
42 ונבח הלך וילכד את-קנת ואת-בנתיה ויקרא לה נבח בשמו