Tra cứu Thánh Kinh

1 ויאמר משה אל-בני ישראל ככל אשר-צוה יהוה את-משה
2 וידבר משה אל-ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה
3 איש כי-ידר נדר ליהוה או-השבע שבעה לאסר אסר על-נפשו לא יחל דברו ככל-היצא מפיו יעשה
4 ואשה כי-תדר נדר ליהוה ואסרה אסר בבית אביה בנעריה
5 ושמע אביה את-נדרה ואסרה אשר אסרה על-נפשה והחריש לה אביה וקמו כל-נדריה וכל-אסר אשר-אסרה על-נפשה יקום
6 ואם-הניא אביה אתה ביום שמעו כל-נדריה ואסריה אשר-אסרה על-נפשה לא יקום ויהוה יסלח-לה כי-הניא אביה אתה
7 ואם-היו תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על-נפשה
8 ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו נדריה ואסרה אשר-אסרה על-נפשה יקמו
9 ואם ביום שמע אישה יניא אותה והפר את-נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על-נפשה ויהוה יסלח-לה
10 ונדר אלמנה וגרושה כל אשר-אסרה על-נפשה יקום עליה
11 ואם-בית אישה נדרה או-אסרה אסר על-נפשה בשבעה
12 ושמע אישה והחרש לה לא הניא אתה וקמו כל-נדריה וכל-אסר אשר-אסרה על-נפשה יקום
13 ואם-הפר יפר אתם אישה ביום שמעו כל-מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ויהוה יסלח-לה
14 כל-נדר וכל-שבעת אסר לענת נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו
15 ואם-החרש יחריש לה אישה מיום אל-יום והקים את-כל-נדריה או את-כל-אסריה אשר עליה הקים אתם כי-החרש לה ביום שמעו
16 ואם-הפר יפר אתם אחרי שמעו ונשא את-עונה
17 אלה החקים אשר צוה יהוה את-משה בין איש לאשתו בין-אב לבתו בנעריה בית אביה