Tra cứu Thánh Kinh

1 ותקרבנה בנות צלפחד בן-חפר בן-גלעד בן-מכיר בן-מנשה למשפחת מנשה בן-יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה
2 ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאם וכל-העדה פתח אהל-מועד לאמר
3 אבינו מת במדבר והוא לא-היה בתוך העדה הנועדים על-יהוה בעדת-קרח כי-בחטאו מת ובנים לא-היו לו
4 למה יגרע שם-אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה-לנו אחזה בתוך אחי אבינו
5 ויקרב משה את-משפטן לפני יהוה
6 ויאמר יהוה אל-משה לאמר
7 כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את-נחלת אביהן להן
8 ואל-בני ישראל תדבר לאמר איש כי-ימות ובן אין לו והעברתם את-נחלתו לבתו
9 ואם-אין לו בת ונתתם את-נחלתו לאחיו
10 ואם-אין לו אחים ונתתם את-נחלתו לאחי אביו
11 ואם-אין אחים לאביו ונתתם את-נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יהוה את-משה
12 ויאמר יהוה אל-משה עלה אל-הר העברים הזה וראה את-הארץ אשר נתתי לבני ישראל
13 וראיתה אתה ונאספת אל-עמיך גם-אתה כאשר נאסף אהרן אחיך
14 כאשר מריתם פי במדבר-צן במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם הם מי-מריבת קדש מדבר-צן
15 וידבר משה אל-יהוה לאמר
16 יפקד יהוה אלהי הרוחת לכל-בשר איש על-העדה
17 אשר-יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת יהוה כצאן אשר אין-להם רעה
18 ויאמר יהוה אל-משה קח-לך את-יהושע בן-נון איש אשר-רוח בו וסמכת את-ידך עליו
19 והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל-העדה וצויתה אתו לעיניהם
20 ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל-עדת בני ישראל
21 ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה על-פיו יצאו ועל-פיו יבאו הוא וכל-בני-ישראל אתו וכל-העדה
22 ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את-יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל-העדה
23 ויסמך את-ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד-משה