Tra cứu Thánh Kinh

1 וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל-בנות מואב
2 ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן
3 ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר-אף יהוה בישראל
4 ויאמר יהוה אל-משה קח את-כל-ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש וישב חרון אף-יהוה מישראל
5 ויאמר משה אל-שפטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור
6 והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל-אחיו את-המדינית לעיני משה ולעיני כל-עדת בני-ישראל והמה בכים פתח אהל מועד
7 וירא פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו
8 ויבא אחר איש-ישראל אל-הקבה וידקר את-שניהם את איש ישראל ואת-האשה אל-קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל
9 ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף
10 וידבר יהוה אל-משה לאמר
11 פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן השיב את-חמתי מעל בני-ישראל בקנאו את-קנאתי בתוכם ולא-כליתי את-בני-ישראל בקנאתי
12 לכן אמר הנני נתן לו את-בריתי שלום
13 והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על-בני ישראל
14 ושם איש ישראל המכה אשר הכה את-המדינית זמרי בן-סלוא נשיא בית-אב לשמעני
15 ושם האשה המכה המדינית כזבי בת-צור ראש אמות בית-אב במדין הוא
16 וידבר יהוה אל-משה לאמר
17 צרור את-המדינים והכיתם אותם
18 כי צררים הם לכם בנכליהם אשר-נכלו לכם על-דבר-פעור ועל-דבר כזבי בת-נשיא מדין אחתם המכה ביום-המגפה על-דבר-פעור
19 ויהי אחרי המגפה