Tra cứu Thánh Kinh

1 ויאמר בלעם אל-בלק בנה-לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים
2 ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח
3 ויאמר בלעם לבלק התיצב על-עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה-יראני והגדתי לך וילך שפי
4 ויקר אלהים אל-בלעם ויאמר אליו את-שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח
5 וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל-בלק וכה תדבר
6 וישב אליו והנה נצב על-עלתו הוא וכל-שרי מואב
7 וישא משלו ויאמר מן-ארם ינחני בלק מלך-מואב מהררי-קדם לכה ארה-לי יעקב ולכה זעמה ישראל
8 מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה
9 כי-מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן-עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב
10 מי מנה עפר יעקב ומספר את-רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו
11 ויאמר בלק אל-בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך
12 ויען ויאמר הלא את אשר ישים יהוה בפי אתו אשמר לדבר
13 ויאמר אליו בלק לך-נא אתי אל-מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו-לי משם
14 ויקחהו שדה צפים אל-ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח
15 ויאמר אל-בלק התיצב כה על-עלתך ואנכי אקרה כה
16 ויקר יהוה אל-בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל-בלק וכה תדבר
17 ויבא אליו והנו נצב על-עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה-דבר יהוה
18 וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר
19 לא איש אל ויכזב ובן-אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה
20 הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה
21 לא-הביט און ביעקב ולא-ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו
22 אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו
23 כי לא-נחש ביעקב ולא-קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה-פעל אל
24 הן-עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד-יאכל טרף ודם-חללים ישתה
25 ויאמר בלק אל-בלעם גם-קב לא תקבנו גם-ברך לא תברכנו
26 ויען בלעם ויאמר אל-בלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשר-ידבר יהוה אתו אעשה
27 ויאמר בלק אל-בלעם לכה-נא אקחך אל-מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם
28 ויקח בלק את-בלעם ראש הפעור הנשקף על-פני הישימן
29 ויאמר בלעם אל-בלק בנה-לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילם
30 ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח