Tra cứu Thánh Kinh

1 ויבאו בני-ישראל כל-העדה מדבר-צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם
2 ולא-היה מים לעדה ויקהלו על-משה ועל-אהרן
3 וירב העם עם-משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה
4 ולמה הבאתם את-קהל יהוה אל-המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו
5 ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל-המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות
6 ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל-פתח אהל מועד ויפלו על-פניהם וירא כבוד-יהוה אליהם
7 וידבר יהוה אל-משה לאמר
8 קח את-המטה והקהל את-העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל-הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן-הסלע והשקית את-העדה ואת-בעירם
9 ויקח משה את-המטה מלפני יהוה כאשר צוהו
10 ויקהלו משה ואהרן את-הקהל אל-פני הסלע ויאמר להם שמעו-נא המרים המן-הסלע הזה נוציא לכם מים
11 וירם משה את-ידו ויך את-הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם
12 ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן יען לא-האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את-הקהל הזה אל-הארץ אשר-נתתי להם
13 המה מי מריבה אשר-רבו בני-ישראל את-יהוה ויקדש בם
14 וישלח משה מלאכים מקדש אל-מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל-התלאה אשר מצאתנו
15 וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו
16 ונצעק אל-יהוה וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך
17 נעברה-נא בארצך לא נעבר בשדה ובכרם ולא נשתה מי באר דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאול עד אשר-נעבר גבלך
18 ויאמר אליו אדום לא תעבר בי פן-בחרב אצא לקראתך
19 ויאמרו אליו בני-ישראל במסלה נעלה ואם-מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין-דבר ברגלי אעברה
20 ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה
21 וימאן אדום נתן את-ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו
22 ויסעו מקדש ויבאו בני-ישראל כל-העדה הר ההר
23 ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן בהר ההר על-גבול ארץ-אדום לאמר
24 יאסף אהרן אל-עמיו כי לא יבא אל-הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר-מריתם את-פי למי מריבה
25 קח את-אהרן ואת-אלעזר בנו והעל אתם הר ההר
26 והפשט את-אהרן את-בגדיו והלבשתם את-אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם
27 ויעש משה כאשר צוה יהוה ויעלו אל-הר ההר לעיני כל-העדה
28 ויפשט משה את-אהרן את-בגדיו וילבש אתם את-אלעזר בנו וימת אהרן שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן-ההר
29 ויראו כל-העדה כי גוע אהרן ויבכו את-אהרן שלשים יום כל בית ישראל