Tra cứu Thánh Kinh

1 ותשא כל-העדה ויתנו את-קולם ויבכו העם בלילה ההוא
2 וילנו על-משה ועל-אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל-העדה לו-מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו-מתנו
3 ולמה יהוה מביא אתנו אל-הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה
4 ויאמרו איש אל-אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה
5 ויפל משה ואהרן על-פניהם לפני כל-קהל עדת בני ישראל
6 ויהושע בן-נון וכלב בן-יפנה מן-התרים את-הארץ קרעו בגדיהם
7 ויאמרו אל-כל-עדת בני-ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד
8 אם-חפץ בנו יהוה והביא אתנו אל-הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר-הוא זבת חלב ודבש
9 אך ביהוה אל-תמרדו ואתם אל-תיראו את-עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם ויהוה אתנו אל-תיראם
10 ויאמרו כל-העדה לרגום אתם באבנים וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל-כל-בני ישראל
11 ויאמר יהוה אל-משה עד-אנה ינאצני העם הזה ועד-אנה לא-יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו
12 אכנו בדבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי-גדול ועצום ממנו
13 ויאמר משה אל-יהוה ושמעו מצרים כי-העלית בכחך את-העם הזה מקרבו
14 ואמרו אל-יושב הארץ הזאת שמעו כי-אתה יהוה בקרב העם הזה אשר-עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה
15 והמתה את-העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר-שמעו את-שמעך לאמר
16 מבלתי יכלת יהוה להביא את-העם הזה אל-הארץ אשר-נשבע להם וישחטם במדבר
17 ועתה יגדל-נא כח אדני כאשר דברת לאמר
18 יהוה ארך אפים ורב-חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על-בנים על-שלשים ועל-רבעים
19 סלח-נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד-הנה
20 ויאמר יהוה סלחתי כדברך
21 ואולם חי-אני וימלא כבוד-יהוה את-כל-הארץ
22 כי כל-האנשים הראים את-כבדי ואת-אתתי אשר-עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי
23 אם-יראו את-הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל-מנאצי לא יראוה
24 ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל-הארץ אשר-בא שמה וזרעו יורשנה
25 והעמלקי והכנעני יושב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים-סוף
26 וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר
27 עד-מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי את-תלנות בני ישראל אשר המה מלינים עלי שמעתי
28 אמר אלהם חי-אני נאם-יהוה אם-לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם
29 במדבר הזה יפלו פגריכם וכל-פקדיכם לכל-מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי
30 אם-אתם תבאו אל-הארץ אשר נשאתי את-ידי לשכן אתכם בה כי אם-כלב בן-יפנה ויהושע בן-נון
31 וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את-הארץ אשר מאסתם בה
32 ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה
33 ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שנה ונשאו את-זנותיכם עד-תם פגריכם במדבר
34 במספר הימים אשר-תרתם את-הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את-עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את-תנואתי
35 אני יהוה דברתי אם-לא זאת אעשה לכל-העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושם ימתו
36 והאנשים אשר-שלח משה לתור את-הארץ וישבו וילונו עליו את-כל-העדה להוציא דבה על-הארץ
37 וימתו האנשים מוצאי דבת-הארץ רעה במגפה לפני יהוה
38 ויהושע בן-נון וכלב בן-יפנה חיו מן-האנשים ההם ההלכים לתור את-הארץ
39 וידבר משה את-הדברים האלה אל-כל-בני ישראל ויתאבלו העם מאד
40 וישכמו בבקר ויעלו אל-ראש-ההר לאמר הננו ועלינו אל-המקום אשר-אמר יהוה כי חטאנו
41 ויאמר משה למה זה אתם עברים את-פי יהוה והוא לא תצלח
42 אל-תעלו כי אין יהוה בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם
43 כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב כי-על-כן שבתם מאחרי יהוה ולא-יהיה יהוה עמכם
44 ויעפלו לעלות אל-ראש ההר וארון ברית-יהוה ומשה לא-משו מקרב המחנה
45 וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכום ויכתום עד-החרמה