Tra cứu Thánh Kinh

1 וידבר יהוה אל-משה לאמר
2 שלח-לך אנשים ויתרו את-ארץ כנען אשר-אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם
3 וישלח אתם משה ממדבר פארן על-פי יהוה כלם אנשים ראשי בני-ישראל המה
4 ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן-זכור
5 למטה שמעון שפט בן-חורי
6 למטה יהודה כלב בן-יפנה
7 למטה יששכר יגאל בן-יוסף
8 למטה אפרים הושע בן-נון
9 למטה בנימן פלטי בן-רפוא
10 למטה זבולן גדיאל בן-סודי
11 למטה יוסף למטה מנשה גדי בן-סוסי
12 למטה דן עמיאל בן-גמלי
13 למטה אשר סתור בן-מיכאל
14 למטה נפתלי נחבי בן-ופסי
15 למטה גד גאואל בן-מכי
16 אלה שמות האנשים אשר-שלח משה לתור את-הארץ ויקרא משה להושע בן-נון יהושע
17 וישלח אתם משה לתור את-ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את-ההר
18 וראיתם את-הארץ מה-הוא ואת-העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם-רב
19 ומה הארץ אשר-הוא ישב בה הטובה הוא אם-רעה ומה הערים אשר-הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים
20 ומה הארץ השמנה הוא אם-רזה היש-בה עץ אם-אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים
21 ויעלו ויתרו את-הארץ ממדבר-צן עד-רחב לבא חמת
22 ויעלו בנגב ויבא עד-חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים
23 ויבאו עד-נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן-הרמנים ומן-התאנים
24 למקום ההוא קרא נחל אשכול על אדות האשכול אשר-כרתו משם בני ישראל
25 וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום
26 וילכו ויבאו אל-משה ואל-אהרן ואל-כל-עדת בני-ישראל אל-מדבר פארן קדשה וישיבו אתם דבר ואת-כל-העדה ויראום את-פרי הארץ
27 ויספרו-לו ויאמרו באנו אל-הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה-פריה
28 אפס כי-עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם-ילדי הענק ראינו שם
29 עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני יושב על-הים ועל יד הירדן
30 ויהס כלב את-העם אל-משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה כי-יכול נוכל לה
31 והאנשים אשר-עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל-העם כי-חזק הוא ממנו
32 ויציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל-בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא וכל-העם אשר-ראינו בתוכה אנשי מדות
33 ושם ראינו את-הנפילים בני ענק מן-הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם