Tra cứu Thánh Kinh

1 ותדבר מרים ואהרן במשה על-אדות האשה הכשית אשר לקח כי-אשה כשית לקח
2 ויאמרו הרק אך-במשה דבר יהוה הלא גם-בנו דבר וישמע יהוה
3 והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על-פני האדמה
4 ויאמר יהוה פתאם אל-משה ואל-אהרן ואל-מרים צאו שלשתכם אל-אהל מועד ויצאו שלשתם
5 וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם
6 ויאמר שמעו-נא דברי אם-יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר-בו
7 לא-כן עבדי משה בכל-ביתי נאמן הוא
8 פה אל-פה אדבר-בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה
9 ויחר אף יהוה בם וילך
10 והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל-מרים והנה מצרעת
11 ויאמר אהרן אל-משה בי אדני אל-נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו
12 אל-נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו
13 ויצעק משה אל-יהוה לאמר אל נא רפא נא לה
14 ויאמר יהוה אל-משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף
15 ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד-האסף מרים
16 ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן