Tra cứu Thánh Kinh

1 בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש היה דבר-יהוה ביד-חגי הנביא אל-זרבבל בן-שאלתיאל פחת יהודה ואל-יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול לאמר
2 כה אמר יהוה צבאות לאמר העם הזה אמרו לא עת-בא עת-בית יהוה להבנות
3 ויהי דבר-יהוה ביד-חגי הנביא לאמר
4 העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב
5 ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על-דרכיכם
6 זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין-לשבעה שתו ואין-לשכרה לבוש ואין-לחם לו והמשתכר משתכר אל-צרור נקוב
7 כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על-דרכיכם
8 עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה-בו ואכבד אמר יהוה
9 פנה אל-הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות יען ביתי אשר-הוא חרב ואתם רצים איש לביתו
10 על-כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ כלאה יבולה
11 ואקרא חרב על-הארץ ועל-ההרים ועל-הדגן ועל-התירוש ועל-היצהר ועל אשר תוציא האדמה ועל-האדם ועל-הבהמה ועל כל-יגיע כפים
12 וישמע זרבבל בן-שלתיאל ויהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם בקול יהוה אלהיהם ועל-דברי חגי הנביא כאשר שלחו יהוה אלהיהם וייראו העם מפני יהוה
13 ויאמר חגי מלאך יהוה במלאכות יהוה לעם לאמר אני אתכם נאם-יהוה
14 ויער יהוה את-רוח זרבבל בן-שלתיאל פחת יהודה ואת-רוח יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול ואת-רוח כל שארית העם ויבאו ויעשו מלאכה בבית-יהוה צבאות אלהיהם
15 ביום עשרים וארבעה לחדש בששי בשנת שתים לדריוש המלך