Tra cứu Thánh Kinh

1 משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי
2 אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו
3 יהוה ארך אפים וגדול-כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו
4 גוער בים ויבשהו וכל-הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל
5 הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל-ישבי בה
6 לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו
7 טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו
8 ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף-חשך
9 מה-תחשבון אל-יהוה כלה הוא עשה לא-תקום פעמים צרה
10 כי עד-סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא
11 ממך יצא חשב על-יהוה רעה יעץ בליעל
12 כה אמר יהוה אם-שלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד
13 ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק
14 וצוה עליך יהוה לא-יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך כי קלות