Tra cứu Thánh Kinh

1 דבר-יהוה אשר היה אל-מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר-חזה על-שמרון וירושלם
2 שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו
3 כי-הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על-במותי ארץ
4 ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד
5 בפשע יעקב כל-זאת ובחטאות בית ישראל מי-פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם
6 ושמתי שמרון לעי השדה למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה
7 וכל-פסיליה יכתו וכל-אתנניה ישרפו באש וכל-עצביה אשים שממה כי מאתנן זונה קבצה ועד-אתנן זונה ישובו
8 על-זאת אספדה ואילילה אילכה שילל וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה
9 כי אנושה מכותיה כי-באה עד-יהודה נגע עד-שער עמי עד-ירושלם
10 בגת אל-תגידו בכו אל-תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי
11 עברי לכם יושבת שפיר עריה-בשת לא יצאה יושבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו
12 כי-חלה לטוב יושבת מרות כי-ירד רע מאת יהוה לשער ירושלם
13 רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת-ציון כי-בך נמצאו פשעי ישראל
14 לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל
15 עד הירש אבי לך יושבת מרשה עד-עדלם יבוא כבוד ישראל
16 קרחי וגזי על-בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך