Tra cứu Thánh Kinh

1 ויהי דבר-יהוה אל-יונה בן-אמתי לאמר
2 קום לך אל-נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי-עלתה רעתם לפני
3 ויקם יונה לברח תרשישה מלפני יהוה וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני יהוה
4 ויהוה הטיל רוח-גדולה אל-הים ויהי סער-גדול בים והאניה חשבה להשבר
5 וייראו המלחים ויזעקו איש אל-אלהיו ויטלו את-הכלים אשר באניה אל-הים להקל מעליהם ויונה ירד אל-ירכתי הספינה וישכב וירדם
6 ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו מה-לך נרדם קום קרא אל-אלהיך אולי יתעשת האלהים לנו ולא נאבד
7 ויאמרו איש אל-רעהו לכו ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו ויפלו גורלות ויפל הגורל על-יונה
8 ויאמרו אליו הגידה-נא לנו באשר למי-הרעה הזאת לנו מה-מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואי-מזה עם אתה
9 ויאמר אליהם עברי אנכי ואת-יהוה אלהי השמים אני ירא אשר-עשה את-הים ואת-היבשה
10 וייראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה-זאת עשית כי-ידעו האנשים כי-מלפני יהוה הוא ברח כי הגיד להם
11 ויאמרו אליו מה-נעשה לך וישתק הים מעלינו כי הים הולך וסער
12 ויאמר אליהם שאוני והטילני אל-הים וישתק הים מעליכם כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם
13 ויחתרו האנשים להשיב אל-היבשה ולא יכלו כי הים הולך וסער עליהם
14 ויקראו אל-יהוה ויאמרו אנה יהוה אל-נא נאבדה בנפש האיש הזה ואל-תתן עלינו דם נקיא כי-אתה יהוה כאשר חפצת עשית
15 וישאו את-יונה ויטלהו אל-הים ויעמד הים מזעפו
16 וייראו האנשים יראה גדולה את-יהוה ויזבחו-זבח ליהוה וידרו נדרים