Tra cứu Thánh Kinh

1 חזון עבדיה כה-אמר אדני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגוים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה
2 הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד
3 זדון לבך השיאך שכני בחגוי-סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ
4 אם-תגביה כנשר ואם-בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם-יהוה
5 אם-גנבים באו-לך אם-שודדי לילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם-בצרים באו לך הלוא ישאירו עללות
6 איך נחפשו עשו נבעו מצפניו
7 עד-הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו
8 הלוא ביום ההוא נאם יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו
9 וחתו גבוריך תימן למען יכרת-איש מהר עשו מקטל
10 מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם
11 ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שערו ועל-ירושלם ידו גורל גם-אתה כאחד מהם
12 ואל-תרא ביום-אחיך ביום נכרו ואל-תשמח לבני-יהודה ביום אבדם ואל-תגדל פיך ביום צרה
13 אל-תבוא בשער-עמי ביום אידם אל-תרא גם-אתה ברעתו ביום אידו ואל-תשלחנה בחילו ביום אידו
14 ואל-תעמד על-הפרק להכרית את-פליטיו ואל-תסגר שרידיו ביום צרה
15 כי-קרוב יום-יהוה על-כל-הגוים כאשר עשית יעשה לך גמלך ישוב בראשך
16 כי כאשר שתיתם על-הר קדשי ישתו כל-הגוים תמיד ושתו ולעו והיו כלוא היו
17 ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש וירשו בית יעקב את מורשיהם
18 והיה בית-יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא-יהיה שריד לבית עשו כי יהוה דבר
19 וירשו הנגב את-הר עשו והשפלה את-פלשתים וירשו את-שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימן את-הגלעד
20 וגלת החל-הזה לבני ישראל אשר-כנענים עד-צרפת וגלת ירושלם אשר בספרד ירשו את ערי הנגב
21 ועלו מושעים בהר ציון לשפט את-הר עשו והיתה ליהוה המלוכה