Tra cứu Thánh Kinh

1 דברי עמוס אשר-היה בנקדים מתקוע אשר חזה על-ישראל בימי עזיה מלך-יהודה ובימי ירבעם בן-יואש מלך ישראל שנתים לפני הרעש
2 ויאמר יהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבש ראש הכרמל
3 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי דמשק ועל-ארבעה לא אשיבנו על-דושם בחרצות הברזל את-הגלעד
4 ושלחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן-הדד
5 ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת-און ותומך שבט מבית עדן וגלו עם-ארם קירה אמר יהוה
6 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי עזה ועל-ארבעה לא אשיבנו על-הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום
7 ושלחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנתיה
8 והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון והשיבותי ידי על-עקרון ואבדו שארית פלשתים אמר אדני יהוה
9 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי-צר ועל-ארבעה לא אשיבנו על-הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים
10 ושלחתי אש בחומת צר ואכלה ארמנתיה
11 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי אדום ועל-ארבעה לא אשיבנו על-רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח
12 ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה
13 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי בני-עמון ועל-ארבעה לא אשיבנו על-בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את-גבולם
14 והצתי אש בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה
15 והלך מלכם בגולה הוא ושריו יחדו אמר יהוה