Tra cứu Thánh Kinh

1 דבר-יהוה אשר היה אל-הושע בן-בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן-יואש מלך ישראל
2 תחלת דבר-יהוה בהושע ויאמר יהוה אל-הושע לך קח-לך אשת זנונים וילדי זנונים כי-זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה
3 וילך ויקח את-גמר בת-דבלים ותהר ותלד-לו בן
4 ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי-עוד מעט ופקדתי את-דמי יזרעאל על-בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל
5 והיה ביום ההוא ושברתי את-קשת ישראל בעמק יזרעאל
6 ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את-בית ישראל כי-נשא אשא להם
7 ואת-בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים
8 ותגמל את-לא רחמה ותהר ותלד בן
9 ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא-אהיה לכם