Tra cứu Thánh Kinh

1 יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת
2 פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן-לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד-יהוה הדר אלהינו
3 חזקו ידים רפות וברכים כשלות אמצו
4 אמרו לנמהרי-לב חזקו אל-תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמול אלהים הוא יבוא וישעכם
5 אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה
6 אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם כי-נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה
7 והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא
8 והיה-שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה לא-יעברנו טמא והוא-למו הלך דרך ואוילים לא יתעו
9 לא-יהיה שם אריה ופריץ חיות בל-יעלנה לא תמצא שם והלכו גאולים
10 ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על-ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה