Tra cứu Thánh Kinh

1 הן לצדק ימלך-מלך ולשרים למשפט ישרו
2 והיה-איש כמחבא-רוח וסתר זרם כפלגי-מים בציון כצל סלע-כבד בארץ עיפה
3 ולא תשעינה עיני ראים ואזני שמעים תקשבנה
4 ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות
5 לא-יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע
6 כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה-און לעשות חנף ולדבר אל-יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר
7 וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל ענוים באמרי-שקר ובדבר אביון משפט
8 ונדיב נדיבות יעץ והוא על-נדיבות יקום
9 נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי
10 ימים על-שנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא
11 חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על-חלצים
12 על-שדים ספדים על-שדי-חמד על-גפן פריה
13 על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי על-כל-בתי משוש קריה עליזה
14 כי-ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד-עולם משוש פראים מרעה עדרים
15 עד-יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל ליער יחשב
16 ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב
17 והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד-עולם
18 וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות
19 וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר
20 אשריכם זרעי על-כל-מים משלחי רגל-השור והחמור