Tra cứu Thánh Kinh

1 ביום ההוא יושר השיר-הזה בארץ יהודה עיר עז-לנו ישועה ישית חומות וחל
2 פתחו שערים ויבא גוי-צדיק שמר אמנים
3 יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח
4 בטחו ביהוה עדי-עד כי ביה יהוה צור עולמים
5 כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד-ארץ יגיענה עד-עפר
6 תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים
7 ארח לצדיק מישרים ישר מעגל צדיק תפלס
8 אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאות-נפש
9 נפשי אויתיך בלילה אף-רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל
10 יחן רשע בל-למד צדק בארץ נכחות יעול ובל-יראה גאות יהוה
11 יהוה רמה ידך בל-יחזיון יחזו ויבשו קנאת-עם אף-אש צריך תאכלם
12 יהוה תשפת שלום לנו כי גם כל-מעשינו פעלת לנו
13 יהוה אלהינו בעלונו אדנים זולתך לבד-בך נזכיר שמך
14 מתים בל-יחיו רפאים בל-יקמו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל-זכר למו
15 יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל-קצוי-ארץ
16 יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו
17 כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה
18 הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל-נעשה ארץ ובל-יפלו ישבי תבל
19 יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל
20 לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי כמעט-רגע עד-יעבור-זעם
21 כי-הנה יהוה יצא ממקומו לפקד עון ישב-הארץ עליו וגלתה הארץ את-דמיה ולא-תכסה עוד על-הרוגיה