Tra cứu Thánh Kinh

1 הוי ארץ צלצל כנפים אשר מעבר לנהרי-כוש
2 השלח בים צירים ובכלי-גמא על-פני-מים לכו מלאכים קלים אל-גוי ממשך ומורט אל-עם נורא מן-הוא והלאה גוי קו-קו ומבוסה אשר-בזאו נהרים ארצו
3 כל-ישבי תבל ושכני ארץ כנשא-נס הרים תראו וכתקע שופר תשמעו
4 כי כה אמר יהוה אלי אשקוטה ואביטה במכוני כחם צח עלי-אור כעב טל בחם קציר
5 כי-לפני קציר כתם-פרח ובסר גמל יהיה נצה וכרת הזלזלים במזמרות ואת-הנטישות הסיר התז
6 יעזבו יחדו לעיט הרים ולבהמת הארץ וקץ עליו העיט וכל-בהמת הארץ עליו תחרף
7 בעת ההיא יובל-שי ליהוה צבאות עם ממשך ומורט ומעם נורא מן-הוא והלאה גוי קו-קו ומבוסה אשר בזאו נהרים ארצו אל-מקום שם-יהוה צבאות הר-ציון