Tra cứu Thánh Kinh

1 משא מואב כי בליל שדד ער מואב נדמה כי בליל שדד קיר-מואב נדמה
2 עלה הבית ודיבן הבמות לבכי על-נבו ועל מידבא מואב ייליל בכל-ראשיו קרחה כל-זקן גרועה
3 בחוצתיו חגרו שק על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי
4 ותזעק חשבון ואלעלה עד-יהץ נשמע קולם על-כן חלצי מואב יריעו נפשו ירעה לו
5 לבי למואב יזעק בריחה עד-צער עגלת שלשיה כי מעלה הלוחית בבכי יעלה-בו כי דרך חורנים זעקת-שבר יעערו
6 כי-מי נמרים משמות יהיו כי-יבש חציר כלה דשא ירק לא היה
7 על-כן יתרה עשה ופקדתם על נחל הערבים ישאום
8 כי-הקיפה הזעקה את-גבול מואב עד-אגלים יללתה ובאר אילים יללתה
9 כי מי דימון מלאו דם כי-אשית על-דימון נוספות לפליטת מואב אריה ולשארית אדמה