Tra cứu Thánh Kinh

1 הוי החקקים חקקי-און ומכתבים עמל כתבו
2 להטות מדין דלים ולגזל משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת-יתומים יבזו
3 ומה-תעשו ליום פקדה ולשואה ממרחק תבוא על-מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם
4 בלתי כרע תחת אסיר ותחת הרוגים יפלו בכל-זאת לא-שב אפו ועוד ידו נטויה
5 הוי אשור שבט אפי ומטה-הוא בידם זעמי
6 בגוי חנף אשלחנו ועל-עם עברתי אצונו לשלל שלל ולבז בז ולשימו מרמס כחמר חוצות
7 והוא לא-כן ידמה ולבבו לא-כן יחשב כי להשמיד בלבבו ולהכרית גוים לא מעט
8 כי יאמר הלא שרי יחדו מלכים
9 הלא ככרכמיש כלנו אם-לא כארפד חמת אם-לא כדמשק שמרון
10 כאשר מצאה ידי לממלכת האליל ופסיליהם מירושלם ומשמרון
11 הלא כאשר עשיתי לשמרון ולאליליה כן אעשה לירושלם ולעצביה
12 והיה כי-יבצע אדני את-כל-מעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על-פרי-גדל לבב מלך-אשור ועל-תפארת רום עיניו
13 כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם שושתי ואוריד כאביר יושבים
14 ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל-הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף
15 היתפאר הגרזן על החצב בו אם-יתגדל המשור על-מניפו כהניף שבט ואת-מרימיו כהרים מטה לא-עץ
16 לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש
17 והיה אור-ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד
18 וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד-בשר יכלה והיה כמסס נסס
19 ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם
20 והיה ביום ההוא לא-יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית-יעקב להשען על-מכהו ונשען על-יהוה קדוש ישראל באמת
21 שאר ישוב שאר יעקב אל-אל גבור
22 כי אם-יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה
23 כי כלה ונחרצה אדני יהוה צבאות עשה בקרב כל-הארץ
24 לכן כה-אמר אדני יהוה צבאות אל-תירא עמי ישב ציון מאשור בשבט יככה ומטהו ישא-עליך בדרך מצרים
25 כי-עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על-תבליתם
26 ועורר עליו יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על-הים ונשאו בדרך מצרים
27 והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל צוארך וחבל על מפני-שמן
28 בא על-עית עבר במגרון למכמש יפקיד כליו
29 עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה
30 צהלי קולך בת-גלים הקשיבי לישה עניה ענתות
31 נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו
32 עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית-ציון גבעת ירושלם
33 הנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישפלו
34 ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול