Tra cứu Thánh Kinh

1 מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא-יבוזו לי
2 אנהגך אביאך אל-בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני
3 שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני
4 השבעתי אתכם בנות ירושלם מה-תעירו ומה-תעררו את-האהבה עד שתחפץ
5 מי זאת עלה מן-המדבר מתרפקת על-דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך
6 שימני כחותם על-לבך כחותם על-זרועך כי-עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה
7 מים רבים לא יוכלו לכבות את-האהבה ונהרות לא ישטפוה אם-יתן איש את-כל-הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו
8 אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה-נעשה לאחתנו ביום שידבר-בה
9 אם-חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם-דלת היא נצור עליה לוח ארז
10 אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום
11 כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את-הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף
12 כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את-פריו
13 היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני
14 ברח דודי ודמה-לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים