Tra cứu Thánh Kinh

1 על-משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו
2 אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו
3 מצאוני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם
4 כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד-שהביאתיו אל-בית אמי ואל-חדר הורתי
5 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם-תעירו ואם-תעוררו את-האהבה עד שתחפץ
6 מי זאת עלה מן-המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל
7 הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל
8 כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על-ירכו מפחד בלילות
9 אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון
10 עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם
11 צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה-לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו