Tra cứu Thánh Kinh

1 דברי קהלת בן-דוד מלך בירושלם
2 הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל
3 מה-יתרון לאדם בכל-עמלו שיעמל תחת השמש
4 דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת
5 וזרח השמש ובא השמש ואל-מקומו שואף זורח הוא שם
6 הולך אל-דרום וסובב אל-צפון סובב סבב הולך הרוח ועל-סביבתיו שב הרוח
7 כל-הנחלים הלכים אל-הים והים איננו מלא אל-מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת
8 כל-הדברים יגעים לא-יוכל איש לדבר לא-תשבע עין לראות ולא-תמלא אזן משמע
9 מה-שהיה הוא שיהיה ומה-שנעשה הוא שיעשה ואין כל-חדש תחת השמש
10 יש דבר שיאמר ראה-זה חדש הוא כבר היה לעלמים אשר היה מלפננו
11 אין זכרון לראשנים וגם לאחרנים שיהיו לא-יהיה להם זכרון עם שיהיו לאחרנה
12 אני קהלת הייתי מלך על-ישראל בירושלם
13 ונתתי את-לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל-אשר נעשה תחת השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו
14 ראיתי את-כל-המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח
15 מעות לא-יוכל לתקן וחסרון לא-יוכל להמנות
16 דברתי אני עם-לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל-אשר-היה לפני על-ירושלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת
17 ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות ידעתי שגם-זה הוא רעיון רוח
18 כי ברב חכמה רב-כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב