Tra cứu Thánh Kinh

1 משלי שלמה בן-דוד מלך ישראל
2 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה
3 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים
4 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה
5 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה
6 להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם
7 יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו
8 שמע בני מוסר אביך ואל-תטש תורת אמך
9 כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך
10 בני אם-יפתוך חטאים אל-תבא
11 אם-יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם
12 נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור
13 כל-הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל
14 גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו
15 בני אל-תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם
16 כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך-דם
17 כי-חנם מזרה הרשת בעיני כל-בעל כנף
18 והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם
19 כן ארחות כל-בצע בצע את-נפש בעליו יקח
20 חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה
21 בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר
22 עד-מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו-דעת
23 תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם
24 יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב
25 ותפרעו כל-עצתי ותוכחתי לא אביתם
26 גם-אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם
27 בבא כשאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה
28 אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני
29 תחת כי-שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו
30 לא-אבו לעצתי נאצו כל-תוכחתי
31 ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו
32 כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם
33 ושמע לי ישכן-בטח ושאנן מפחד רעה