Tra cứu Thánh Kinh

1 אשרי-האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב
2 כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה
3 והיה כעץ שתול על-פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא-יבול וכל אשר-יעשה יצליח
4 לא-כן הרשעים כי אם-כמץ אשר-תדפנו רוח
5 על-כן לא-יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים
6 כי-יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד