Tra cứu Thánh Kinh

1 ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך מהדו ועד-כוש שבע ועשרים ומאה מדינה
2 בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה
3 בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל-שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו
4 בהראתו את-עשר כבוד מלכותו ואת-יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום
5 ובמלואת הימים האלה עשה המלך לכל-העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד-קטן משתה שבעת ימים בחצר גנת ביתן המלך
6 חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי-בוץ וארגמן על-גלילי כסף ועמודי שש מטות זהב וכסף על רצפת בהט-ושש ודר וסחרת
7 והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך
8 והשתיה כדת אין אנס כי-כן יסד המלך על כל-רב ביתו לעשות כרצון איש-ואיש
9 גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש
10 ביום השביעי כטוב לב-המלך ביין אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת הסריסים המשרתים את-פני המלך אחשורוש
11 להביא את-ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את-יפיה כי-טובת מראה היא
12 ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו
13 ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים כי-כן דבר המלך לפני כל-ידעי דת ודין
14 והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשנה במלכות
15 כדת מה-לעשות במלכה ושתי על אשר לא-עשתה את-מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים
16 ויאמר מומכן לפני המלך והשרים לא על-המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי על-כל-השרים ועל-כל-העמים אשר בכל-מדינות המלך אחשורוש
17 כי-יצא דבר-המלכה על-כל-הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באמרם המלך אחשורוש אמר להביא את-ושתי המלכה לפניו ולא-באה
18 והיום הזה תאמרנה שרות פרס-ומדי אשר שמעו את-דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף
19 אם-על-המלך טוב יצא דבר-מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס-ומדי ולא יעבור אשר לא-תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה
20 ונשמע פתגם המלך אשר-יעשה בכל-מלכותו כי רבה היא וכל-הנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד-קטן
21 וייטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן
22 וישלח ספרים אל-כל-מדינות המלך אל-מדינה ומדינה ככתבה ואל-עם ועם כלשונו להיות כל-איש שרר בביתו ומדבר כלשון עמו