Tra cứu Thánh Kinh

1 ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר-יהוה מפי ירמיה העיר יהוה את-רוח כרש מלך-פרס ויעבר-קול בכל-מלכותו וגם-במכתב לאמר
2 כה אמר כרש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלהי השמים והוא-פקד עלי לבנות-לו בית בירושלם אשר ביהודה
3 מי-בכם מכל-עמו יהי אלהיו עמו ויעל לירושלם אשר ביהודה ויבן את-בית יהוה אלהי ישראל הוא האלהים אשר בירושלם
4 וכל-הנשאר מכל-המקמות אשר הוא גר-שם ינשאוהו אנשי מקמו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם-הנדבה לבית האלהים אשר בירושלם
5 ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימן והכהנים והלוים לכל העיר האלהים את-רוחו לעלות לבנות את-בית יהוה אשר בירושלם
6 וכל-סביבתיהם חזקו בידיהם בכלי-כסף בזהב ברכוש ובבהמה ובמגדנות לבד על-כל-התנדב
7 והמלך כורש הוציא את-כלי בית-יהוה אשר הוציא נבוכדנצר מירושלם ויתנם בבית אלהיו
8 ויוציאם כורש מלך פרס על-יד מתרדת הגזבר ויספרם לששבצר הנשיא ליהודה
9 ואלה מספרם אגרטלי זהב שלשים אגרטלי-כסף אלף מחלפים תשעה ועשרים
10 כפורי זהב שלשים כפורי כסף משנים ארבע מאות ועשרה כלים אחרים אלף
11 כל-כלים לזהב ולכסף חמשת אלפים וארבע מאות הכל העלה ששבצר עם העלות הגולה מבבל לירושלם