Tra cứu Thánh Kinh

1 ויהי לעת תשובת השנה לעת צאת המלכים וינהג יואב את-חיל הצבא וישחת את-ארץ בני-עמון ויבא ויצר את-רבה ודויד ישב בירושלם ויך יואב את-רבה ויהרסה
2 ויקח דויד את-עטרת-מלכם מעל ראשו וימצאה משקל ככר-זהב ובה אבן יקרה ותהי על-ראש דויד ושלל העיר הוציא הרבה מאד
3 ואת-העם אשר-בה הוציא וישר במגרה ובחריצי הברזל ובמגרות וכן יעשה דויד לכל ערי בני-עמון וישב דויד וכל-העם ירושלם
4 ויהי אחריכן ותעמד מלחמה בגזר עם-פלשתים אז הכה סבכי החשתי את-ספי מילדי הרפאים ויכנעו
5 ותהי-עוד מלחמה את-פלשתים ויך אלחנן בן-יעור את-לחמי אחי גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים
6 ותהי-עוד מלחמה בגת ויהי איש מדה ואצבעתיו שש-ושש עשרים וארבע וגם-הוא נולד להרפא
7 ויחרף את-ישראל ויכהו יהונתן בן-שמעא אחי דויד
8 אל נולדו להרפא בגת ויפלו ביד-דויד וביד-עבדיו