Tra cứu Thánh Kinh

1 ויועץ דויד עם-שרי האלפים והמאות לכל-נגיד
2 ויאמר דויד לכל קהל ישראל אם-עליכם טוב ומן-יהוה אלהינו נפרצה נשלחה על-אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל ועמהם הכהנים והלוים בערי מגרשיהם ויקבצו אלינו
3 ונסבה את-ארון אלהינו אלינו כי-לא דרשנהו בימי שאול
4 ויאמרו כל-הקהל לעשות כן כי-ישר הדבר בעיני כל-העם
5 ויקהל דויד את-כל-ישראל מן-שיחור מצרים ועד-לבוא חמת להביא את-ארון האלהים מקרית יערים
6 ויעל דויד וכל-ישראל בעלתה אל-קרית יערים אשר ליהודה להעלות משם את ארון האלהים יהוה יושב הכרובים אשר-נקרא שם
7 וירכיבו את-ארון האלהים על-עגלה חדשה מבית אבינדב ועזא ואחיו נהגים בעגלה
8 ודויד וכל-ישראל משחקים לפני האלהים בכל-עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות
9 ויבאו עד-גרן כידן וישלח עזא את-ידו לאחז את-הארון כי שמטו הבקר
10 ויחר-אף יהוה בעזא ויכהו על אשר-שלח ידו על-הארון וימת שם לפני אלהים
11 ויחר לדויד כי-פרץ יהוה פרץ בעזא ויקרא למקום ההוא פרץ עזא עד היום הזה
12 ויירא דויד את-האלהים ביום ההוא לאמר היך אביא אלי את ארון האלהים
13 ולא-הסיר דויד את-הארון אליו אל-עיר דויד ויטהו אל-בית עבד-אדם הגתי
14 וישב ארון האלהים עם-בית עבד אדם בביתו שלשה חדשים ויברך יהוה את-בית עבד-אדם ואת-כל-אשר-לו