Tra cứu Thánh Kinh

1 בימיו עלה נבכדנאצר מלך בבל ויהי-לו יהויקים עבד שלש שנים וישב וימרד-בו
2 וישלח יהוה בו את-גדודי כשדים ואת-גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני-עמון וישלחם ביהודה להאבידו כדבר יהוה אשר דבר ביד עבדיו הנביאים
3 אך על-פי יהוה היתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטאת מנשה ככל אשר עשה
4 וגם דם-הנקי אשר שפך וימלא את-ירושלם דם נקי ולא-אבה יהוה לסלח
5 ויתר דברי יהויקים וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה
6 וישכב יהויקים עם-אבתיו וימלך יהויכין בנו תחתיו
7 ולא-הסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי-לקח מלך בבל מנחל מצרים עד-נהר-פרת כל אשר היתה למלך מצרים
8 בן-שמנה עשרה שנה יהויכין במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו נחשתא בת-אלנתן מירושלם
9 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשה אביו
10 בעת ההיא עלה עבדי נבכדנאצר מלך-בבל ירושלם ותבא העיר במצור
11 ויבא נבוכדנאצר מלך-בבל על-העיר ועבדיו צרים עליה
12 ויצא יהויכין מלך-יהודה על-מלך בבל הוא ואמו ועבדיו ושריו וסריסיו ויקח אתו מלך בבל בשנת שמנה למלכו
13 ויוצא משם את-כל-אוצרות בית יהוה ואוצרות בית המלך ויקצץ את-כל-כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך-ישראל בהיכל יהוה כאשר דבר יהוה
14 והגלה את-כל-ירושלם ואת-כל-השרים ואת כל-גבורי החיל עשרה אלפים גולה וכל-החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם-הארץ
15 ויגל את-יהויכין בבלה ואת-אם המלך ואת-נשי המלך ואת-סריסיו ואת אולי הארץ הוליך גולה מירושלם בבלה
16 ואת כל-אנשי החיל שבעת אלפים והחרש והמסגר אלף הכל גבורים עשי מלחמה ויביאם מלך-בבל גולה בבלה
17 וימלך מלך-בבל את-מתניה דדו תחתיו ויסב את-שמו צדקיהו
18 בן-עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמיטל בת-ירמיהו מלבנה
19 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשה יהויקים
20 כי על-אף יהוה היתה בירושלם וביהודה עד-השלכו אתם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל