Tra cứu Thánh Kinh

1 בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן-אמוץ הנביא ויאמר אליו כה-אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה
2 ויסב את-פניו אל-הקיר ויתפלל אל-יהוה לאמר
3 אנה יהוה זכר-נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול
4 ויהי ישעיהו לא יצא העיר התיכנה ודבר-יהוה היה אליו לאמר
5 שוב ואמרת אל-חזקיהו נגיד-עמי כה-אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את-תפלתך ראיתי את-דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה
6 והספתי על-ימיך חמש עשרה שנה ומכף מלך-אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על-העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי
7 ויאמר ישעיהו קחו דבלת תאנים ויקחו וישימו על-השחין ויחי
8 ויאמר חזקיהו אל-ישעיהו מה אות כי-ירפא יהוה לי ועליתי ביום השלישי בית יהוה
9 ויאמר ישעיהו זה-לך האות מאת יהוה כי יעשה יהוה את-הדבר אשר דבר הלך הצל עשר מעלות אם-ישוב עשר מעלות
10 ויאמר יחזקיהו נקל לצל לנטות עשר מעלות לא כי ישוב הצל אחרנית עשר מעלות
11 ויקרא ישעיהו הנביא אל-יהוה וישב את-הצל במעלות אשר ירדה במעלות אחז אחרנית עשר מעלות
12 בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן-בלאדן מלך-בבל ספרים ומנחה אל-חזקיהו כי שמע כי חלה חזקיהו
13 וישמע עליהם חזקיהו ויראם את-כל-בית נכתה את-הכסף ואת-הזהב ואת-הבשמים ואת שמן הטוב ואת בית כליו ואת כל-אשר נמצא באוצרתיו לא-היה דבר אשר לא-הראם חזקיהו בביתו ובכל-ממשלתו
14 ויבא ישעיהו הנביא אל-המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו מבבל
15 ויאמר מה ראו בביתך ויאמר חזקיהו את כל-אשר בביתי ראו לא-היה דבר אשר לא-הראיתם באצרתי
16 ויאמר ישעיהו אל-חזקיהו שמע דבר-יהוה
17 הנה ימים באים ונשא כל-אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד-היום הזה בבלה לא-יותר דבר אמר יהוה
18 ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקח והיו סריסים בהיכל מלך בבל
19 ויאמר חזקיהו אל-ישעיהו טוב דבר-יהוה אשר דברת ויאמר הלוא אם-שלום ואמת יהיה בימי
20 ויתר דברי חזקיהו וכל-גבורתו ואשר עשה את-הברכה ואת-התעלה ויבא את-המים העירה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה
21 וישכב חזקיהו עם-אבתיו וימלך מנשה בנו תחתיו