Tra cứu Thánh Kinh

1 בשנת שבע-עשרה שנה לפקח בן-רמליהו מלך אחז בן-יותם מלך יהודה
2 בן-עשרים שנה אחז במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם ולא-עשה הישר בעיני יהוה אלהיו כדוד אביו
3 וילך בדרך מלכי ישראל וגם את-בנו העביר באש כתעבות הגוים אשר הוריש יהוה אתם מפני בני ישראל
4 ויזבח ויקטר בבמות ועל-הגבעות ותחת כל-עץ רענן
5 אז יעלה רצין מלך-ארם ופקח בן-רמליהו מלך-ישראל ירושלם למלחמה ויצרו על-אחז ולא יכלו להלחם
6 בעת ההיא השיב רצין מלך-ארם את-אילת לארם וינשל את-היהודים מאילות וארמים באו אילת וישבו שם עד היום הזה
7 וישלח אחז מלאכים אל-תגלת פלסר מלך-אשור לאמר עבדך ובנך אני עלה והושעני מכף מלך-ארם ומכף מלך ישראל הקומים עלי
8 ויקח אחז את-הכסף ואת-הזהב הנמצא בית יהוה ובאצרות בית המלך וישלח למלך-אשור שחד
9 וישמע אליו מלך אשור ויעל מלך אשור אל-דמשק ויתפשה ויגלה קירה ואת-רצין המית
10 וילך המלך אחז לקראת תגלת פלאסר מלך-אשור דומשק וירא את-המזבח אשר בדמשק וישלח המלך אחז אל-אוריה הכהן את-דמות המזבח ואת-תבניתו לכל-מעשהו
11 ויבן אוריה הכהן את-המזבח ככל אשר-שלח המלך אחז מדמשק כן עשה אוריה הכהן עד-בוא המלך-אחז מדמשק
12 ויבא המלך מדמשק וירא המלך את-המזבח ויקרב המלך על-המזבח ויעל עליו
13 ויקטר את-עלתו ואת-מנחתו ויסך את-נסכו ויזרק את-דם-השלמים אשר-לו על-המזבח
14 ואת המזבח הנחשת אשר לפני יהוה ויקרב מאת פני הבית מבין המזבח ומבין בית יהוה ויתן אתו על-ירך המזבח צפונה
15 ויצוהו המלך-אחז את-אוריה הכהן לאמר על המזבח הגדול הקטר את-עלת-הבקר ואת-מנחת הערב ואת-עלת המלך ואת-מנחתו ואת עלת כל-עם הארץ ומנחתם ונסכיהם וכל-דם עלה וכל-דם-זבח עליו תזרק ומזבח הנחשת יהיה-לי לבקר
16 ויעש אוריה הכהן ככל אשר-צוה המלך אחז
17 ויקצץ המלך אחז את-המסגרות המכנות ויסר מעליהם ואת-הכיר ואת-הים הורד מעל הבקר הנחשת אשר תחתיה ויתן אתו על מרצפת אבנים
18 ואת-מיסך השבת אשר-בנו בבית ואת-מבוא המלך החיצונה הסב בית יהוה מפני מלך אשור
19 ויתר דברי אחז אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה
20 וישכב אחז עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד וימלך חזקיהו בנו תחתיו