Tra cứu Thánh Kinh

1 בן-שבע שנים יהואש במלכו
2 בשנת-שבע ליהוא מלך יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע
3 ויעש יהואש הישר בעיני יהוה כל-ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן
4 רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות
5 ויאמר יהואש אל-הכהנים כל כסף הקדשים אשר-יובא בית-יהוה כסף עובר איש כסף נפשות ערכו כל-כסף אשר יעלה על לב-איש להביא בית יהוה
6 יקחו להם הכהנים איש מאת מכרו והם יחזקו את-בדק הבית לכל אשר-ימצא שם בדק
7 ויהי בשנת עשרים ושלש שנה למלך יהואש לא-חזקו הכהנים את-בדק הבית
8 ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים ויאמר אלהם מדוע אינכם מחזקים את-בדק הבית ועתה אל-תקחו-כסף מאת מכריכם כי-לבדק הבית תתנהו
9 ויאתו הכהנים לבלתי קחת-כסף מאת העם ולבלתי חזק את-בדק הבית
10 ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חר בדלתו ויתן אתו אצל המזבח בימין בבוא-איש בית יהוה ונתנו-שמה הכהנים שמרי הסף את-כל-הכסף המובא בית-יהוה
11 ויהי כראותם כי-רב הכסף בארון ויעל ספר המלך והכהן הגדול ויצרו וימנו את-הכסף הנמצא בית-יהוה
12 ונתנו את-הכסף המתכן על-יד עשי המלאכה הפקדים בית יהוה ויוציאהו לחרשי העץ ולבנים העשים בית יהוה
13 ולגדרים ולחצבי האבן ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את-בדק בית-יהוה ולכל אשר-יצא על-הבית לחזקה
14 אך לא יעשה בית יהוה ספות כסף מזמרות מזרקות חצצרות כל-כלי זהב וכלי-כסף מן-הכסף המובא בית-יהוה
15 כי-לעשי המלאכה יתנהו וחזקו-בו את-בית יהוה
16 ולא יחשבו את-האנשים אשר יתנו את-הכסף על-ידם לתת לעשי המלאכה כי באמנה הם עשים
17 כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית יהוה לכהנים יהיו
18 אז יעלה חזאל מלך ארם וילחם על-גת וילכדה וישם חזאל פניו לעלות על-ירושלם
19 ויקח יהואש מלך-יהודה את כל-הקדשים אשר-הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבתיו מלכי יהודה ואת-קדשיו ואת כל-הזהב הנמצא באצרות בית-יהוה ובית המלך וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלם
20 ויתר דברי יואש וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה
21 ויקמו עבדיו ויקשרו-קשר ויכו את-יואש בית מלא היורד סלא
22 ויוזבד בן-שמעת ויהוזבד בן-שמר עבדיו הכהו וימת ויקברו אתו עם-אבתיו בעיר דוד וימלך אמציה בנו תחתיו