Tra cứu Thánh Kinh

1 ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב
2 ויפל אחזיה בעד השבכה בעליתו אשר בשמרון ויחל וישלח מלאכים ויאמר אלהם לכו דרשו בבעל זבוב אלהי עקרון אם-אחיה מחלי זה
3 ומלאך יהוה דבר אל-אליה התשבי קום עלה לקראת מלאכי מלך-שמרון ודבר אלהם המבלי אין-אלהים בישראל אתם הלכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון
4 ולכן כה-אמר יהוה המטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי מות תמות וילך אליה
5 וישובו המלאכים אליו ויאמר אליהם מה-זה שבתם
6 ויאמרו אליו איש עלה לקראתנו ויאמר אלינו לכו שובו אל-המלך אשר-שלח אתכם ודברתם אליו כה אמר יהוה המבלי אין-אלהים בישראל אתה שלח לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי-מות תמות
7 וידבר אלהם מה משפט האיש אשר עלה לקראתכם וידבר אליכם את-הדברים האלה
8 ויאמרו אליו איש בעל שער ואזור עור אזור במתניו ויאמר אליה התשבי הוא
9 וישלח אליו שר-חמשים וחמשיו ויעל אליו והנה ישב על-ראש ההר וידבר אליו איש האלהים המלך דבר רדה
10 ויענה אליהו וידבר אל-שר החמשים ואם-איש אלהים אני תרד אש מן-השמים ותאכל אתך ואת-חמשיך ותרד אש מן-השמים ותאכל אתו ואת-חמשיו
11 וישב וישלח אליו שר-חמשים אחר וחמשיו ויען וידבר אליו איש האלהים כה-אמר המלך מהרה רדה
12 ויען אליה וידבר אליהם אם-איש האלהים אני תרד אש מן-השמים ותאכל אתך ואת-חמשיך ותרד אש-אלהים מן-השמים ותאכל אתו ואת-חמשיו
13 וישב וישלח שר-חמשים שלשים וחמשיו ויעל ויבא שר-החמשים השלישי ויכרע על-ברכיו לנגד אליהו ויתחנן אליו וידבר אליו איש האלהים תיקר-נא נפשי ונפש עבדיך אלה חמשים בעיניך
14 הנה ירדה אש מן-השמים ותאכל את-שני שרי החמשים הראשנים ואת-חמשיהם ועתה תיקר נפשי בעיניך
15 וידבר מלאך יהוה אל-אליהו רד אותו אל-תירא מפניו ויקם וירד אותו אל-המלך
16 וידבר אליו כה-אמר יהוה יען אשר-שלחת מלאכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון המבלי אין-אלהים בישראל לדרש בדברו לכן המטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי-מות תמות
17 וימת כדבר יהוה אשר-דבר אליהו וימלך יהורם תחתיו בשנת שתים ליהורם בן-יהושפט מלך יהודה כי לא-היה לו בן
18 ויתר דברי אחזיהו אשר עשה הלוא-המה כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל