Tra cứu Thánh Kinh

1 ויברך אלהים את-נח ואת-בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את-הארץ
2 ומוראכם וחתכם יהיה על כל-חית הארץ ועל כל-עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל-דגי הים בידכם נתנו
3 כל-רמש אשר הוא-חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את-כל
4 אך-בשר בנפשו דמו לא תאכלו
5 ואך את-דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל-חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את-נפש האדם
6 שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את-האדם
7 ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו-בה
8 ויאמר אלהים אל-נח ואל-בניו אתו לאמר
9 ואני הנני מקים את-בריתי אתכם ואת-זרעכם אחריכם
10 ואת כל-נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל-חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ
11 והקמתי את-בריתי אתכם ולא-יכרת כל-בשר עוד ממי המבול ולא-יהיה עוד מבול לשחת הארץ
12 ויאמר אלהים זאת אות-הברית אשר-אני נתן ביני וביניכם ובין כל-נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם
13 את-קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ
14 והיה בענני ענן על-הארץ ונראתה הקשת בענן
15 וזכרתי את-בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל-נפש חיה בכל-בשר ולא-יהיה עוד המים למבול לשחת כל-בשר
16 והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל-נפש חיה בכל-בשר אשר על-הארץ
17 ויאמר אלהים אל-נח זאת אות-הברית אשר הקמתי ביני ובין כל-בשר אשר על-הארץ
18 ויהיו בני-נח היצאים מן-התבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען
19 שלשה אלה בני-נח ומאלה נפצה כל-הארץ
20 ויחל נח איש האדמה ויטע כרם
21 וישת מן-היין וישכר ויתגל בתוך אהלה
22 וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני-אחיו בחוץ
23 ויקח שם ויפת את-השמלה וישימו על-שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו
24 וייקץ נח מיינו וידע את אשר-עשה-לו בנו הקטן
25 ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו
26 ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו
27 יפת אלהים ליפת וישכן באהלי-שם ויהי כנען עבד למו
28 ויחי-נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה
29 ויהי כל-ימי-נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת