Tra cứu Thánh Kinh

1 זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו
2 זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את-שמם אדם ביום הבראם
3 ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את-שמו שת
4 ויהיו ימי-אדם אחרי הולידו את-שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות
5 ויהיו כל-ימי אדם אשר-חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת
6 ויחי-שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את-אנוש
7 ויחי-שת אחרי הולידו את-אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
8 ויהיו כל-ימי-שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת
9 ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את-קינן
10 ויחי אנוש אחרי הולידו את-קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
11 ויהיו כל-ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת
12 ויחי קינן שבעים שנה ויולד את-מהללאל
13 ויחי קינן אחרי הולידו את-מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
14 ויהיו כל-ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת
15 ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את-ירד
16 ויחי מהללאל אחרי הולידו את-ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
17 ויהיו כל-ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת
18 ויחי-ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את-חנוך
19 ויחי-ירד אחרי הולידו את-חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
20 ויהיו כל-ימי-ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת
21 ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את-מתושלח
22 ויתהלך חנוך את-האלהים אחרי הולידו את-מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות
23 ויהי כל-ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה
24 ויתהלך חנוך את-האלהים ואיננו כי-לקח אתו אלהים
25 ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את-למך
26 ויחי מתושלח אחרי הולידו את-למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות
27 ויהיו כל-ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת
28 ויחי-למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן
29 ויקרא את-שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן-האדמה אשר אררה יהוה
30 ויחי-למך אחרי הולידו את-נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות
31 ויהי כל-ימי-למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת
32 ויהי-נח בן-חמש מאות שנה ויולד נח את-שם את-חם ואת-יפת