Tra cứu Thánh Kinh

1 Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ, có một người từ Bết-lê-hem xứ Giu-đa, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp.
2 Người tên là Ê-li-mê-léc, vợ tên là Na-ô-mi, hai con trai tên là Mạc-lôn và Ki-li-ôn, đều là dân Ê-phơ-rát về Bết-lê-hem trong xứ Giu-đa. Đến xứ Mô-áp, chúng ở tại đó.
3 Ê-li-mê-léc, chồng của Na-ô-mi, qua đời, để nàng lại với hai con trai mình.
4 Chúng nó cưới vợ trong người nữ Mô-áp, người này tên là Ọt-ba, người kia tên là Ru-tơ; họ ở tại đó độ mười năm.
5 Kế sau, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng qua đời, để Na-ô-mi ở lại, không chồng không con.
6 Bấy giờ, Na-ô-mi có nghe nói rằng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã đoái xem dân sự Ngài, và ban lương thực cho, đứng dậy cùng hai dâu mình, để từ xứ Mô-áp trở về.
7 Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở, cùng hai dâu mình lên đường để trở về xứ Giu-đa.
8 Nhưng Na-ô-mi nói với hai dâu mình rằng: Mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người đã chết của chúng ta, và đã đãi chính mình ta!
9 Nguyện Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban cho hai con được bình an ở nơi nhà chồng mới! Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc,
10 và nói rằng: Chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ.
11 Na-ô-mi đáp: Hỡi con gái ta, hãy trở về, đi với mẹ làm gì? Mẹ còn những con trai trong lòng để làm chồng chúng con sao?
12 Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sinh đẻ con trai đi nữa,
13 chúng con lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn, và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã giơ ra hại mẹ.
14 Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Kế đó, Ọt-ba hôn và từ biệt mẹ chồng mình; còn Ru-tơ không chịu phân rẽ người.
15 Na-ô-mi nói với Ru-tơ rằng: Này, chị con đã trở về quê hương và thần của nó; con hãy trở về theo nó đi.
16 Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài con phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, con sẽ đi đến đó; mẹ ở nơi nào, con sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của con; Thiên Chúa của mẹ, tức là Thiên Chúa của con;
17 mẹ qua đời nơi nào, con muốn cũng qua đời và được chôn nơi đó. Nếu như có sự chi khác hơn sự chết phân cách con khỏi mẹ, nguyện Đấng Tự Hữu Hằng Hữu giáng họa cho con!
18 Na-ô-mi thấy nàng quyết định theo mình, nên không nói nữa.
19 Vậy, hai người đi đến Bết-lê-hem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ hỏi rằng: Ấy có phải Na-ô-mi chăng?
20 Người đáp: Chớ gọi tôi là Na-ô-mi, hãy gọi là Ma-ra, vì Đấng Toàn Năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm.
21 Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dắt tôi về tay không. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn Năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Na-ô-mi làm gì?
22 Na-ô-mi và Ru-tơ, người Mô-áp, dâu của Na-ô-mi, từ ở xứ Mô-áp trở về là như vậy. Hai người đến Bết-lê-hem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch.