Tra cứu Thánh Kinh

1 Sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để tỏ ra cho các tôi tớ Ngài những điều sắp phải xảy đến; Ngài đã sai thiên sứ Ngài tỏ ra cho tôi tớ Ngài là Giăng,
2 là người đã mang chứng tích cho Lời của Đức Chúa Trời, cho chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ và cho mọi điều ông đã chứng kiến.
3 Phước cho người đọc cùng những người nghe các lời tiên tri này và giữ những điều đã viết trong ấy, vì thì giờ đã gần!
4 Giăng gửi cho bảy Hội Thánh tại A-si-a. Nguyện ân điển và bình an đến với các anh chị em từ Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; từ Bảy Đấng Thần Linh đang ở trước ngai Ngài;
5 và từ Đức Chúa Jesus Christ: Chứng Nhân Thành Tín; sinh đầu từ trong những kẻ chết; Đấng cầm quyền của các vua trên đất;
6 Đấng yêu thương chúng ta: đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài – Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!
7 “Kìa! Ngài đến với những đám mây” và “mọi mắt sẽ nhìn thấy Ngài, kể cả những kẻ đã đâm Ngài. Hết thảy các chi tộc trên đất sẽ đấm ngực vì cớ Ngài.”Thật như vậy! A-men!
8 Chúa là Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến, là Đấng Toàn Năng, phán rằng: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga!”
9 Tôi là Giăng, anh em của các anh chị em và kẻ dự phần với các anh chị em trong sự hoạn nạn, trong vương quốc và sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ. Tôi đã ở trên đảo gọi là Bát-mô vì Lời của Đức Chúa Trời và vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ.
10 Tôi đã ở trong thần linh vào ngày của Chúa và nghe phía sau tôi có một tiếng lớn như tiếng loa
11 phán rằng: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga: Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng. Những điều ngươi thấy, hãy chép vào một cuộn sách và gửi đến bảy Hội Thánh tại A-si-a; gửi cho Ê-phê-sô, cho Si-miệc-nơ, cho Bẹt-găm, cho Thi-a-ti-rơ, cho Sạt-đe, cho Phi-la-đen-phi và cho Lao-đi-xê.”
12 Bấy giờ, tôi quay lại để xem tiếng đã phán với tôi. Khi quay lại, tôi nhìn thấy bảy chân đèn bằng vàng.
13 Ở giữa các chân đèn, có ai giống như con người. Ngài mặc áo dài phủ tận chân và có đai vàng thắt ngang ngực.
14 Đầu và tóc Ngài trắng như len, trắng tựa tuyết; đôi mắt Ngài như ngọn lửa.
15 Đôi chân Ngài như đồng sáng đã được luyện trong lò và tiếng nói Ngài như tiếng của nhiều dòng nước.
16 Trong tay phải Ngài có bảy ngôi sao và từ miệng Ngài ra một thanh gươm bén, hai lưỡi. Khuôn mặt Ngài như mặt trời lúc cực sáng.
17 Khi thấy Ngài, tôi ngã xuống tại chân Ngài như chết. Ngài đặt tay phải Ngài trên tôi, phán rằng: “Đừng sợ! Ta là Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.
18 Ta là Đấng Sống mà đã chết, và kìa, nay Ta sống đời đời! A-men! Ta giữ các chìa khóa của sự chết và âm phủ.
19 Hãy chép những sự ngươi thấy: những sự hiện có và những sự sẽ đến sau những sự ấy;
20 sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao ngươi thấy trong tay phải Ta và bảy chân đèn bằng vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội Thánh và bảy chân đèn ngươi thấy là bảy Hội Thánh.”