Tra cứu Thánh Kinh

1 Sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để tỏ ra cho các tôi tớ Ngài những điều sắp phải xảy đến; Ngài đã sai thiên sứ Ngài tỏ ra cho tôi tớ Ngài là Giăng,
2 là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ, về mọi điều mình đã thấy.
3 Phước cho người đọc cùng những người nghe các lời tiên tri này và giữ những điều đã viết trong ấy, vì thì giờ đã gần!
4 Giăng gửi cho bảy Hội Thánh ở xứ A-si: Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, VÀ CÒN ĐẾN, cùng từ nơi bảy vị thần ở trước ngai Ngài,
5 và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chứng Nhân Thành Tín, con đầu lòng từ những kẻ chết, Đấng cầm quyền của các vua trên đất, {Đấng} yêu chúng ta và đã rửa sạch chúng ta khỏi những tội lỗi của chúng ta trong máu của Ngài,
6 đã lập chúng ta {làm} những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời và Cha của Ngài. Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!
7 Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ kêu khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!
8 Chúa là ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, VÀ CÒN ĐẾN, là Đấng Toàn Năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.
9 Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhẫn nại trong Đức Chúa Jesus, tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô, vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jesus.
10 Nhằm ngày của Chúa, tôi ở trong thần linh, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa,
11 rằng: Điều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi và Lao-đi-xê.
12 Bấy giờ tôi xoay lại để xem tiếng nói với tôi đó là gì;
13 vừa xoay lại thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như Con Người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực.
14 Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa;
15 chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn.
16 Trong tay phải Ngài có bảy ngôi sao và từ miệng Ngài ra một thanh gươm bén, hai lưỡi. Khuôn mặt Ngài như mặt trời lúc cực sáng.
17 Vừa thấy Ngài, tôi ngã xuống chân Ngài như chết; nhưng Ngài đặt tay phải lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ gì, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng,
18 là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
19 Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến,
20 tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay phải ta, và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội Thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội Thánh vậy.