Tra cứu Thánh Kinh

1 Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ và là em ruột của Gia-cơ, gửi cho những người đã được thánh hóa bởi Thiên Phụ và được giữ gìn trong Đức Chúa Jesus Christ; được kêu gọi!
2 Nguyện sự thương xót ở cùng anh chị em, và sự bình an, và tình yêu được thêm lên.
3 Hỡi anh chị em yêu dấu, trong khi tôi sốt sắng để viết cho anh chị em về sự cứu rỗi chung; thì tôi cần phải viết cho anh chị em và khích lệ anh chị em hãy tranh đấu cho đức tin đã một lần truyền cho những thánh đồ.
4 Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, chúng nó là những kẻ đã bị định cho án phạt từ trước, là những kẻ chẳng tin kính, biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác. Chúng nó chối Đấng Thiên Chúa Chủ Tể Duy Nhất và là Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.
5 Mặc dù anh chị em đã biết, tôi vẫn muốn nhắc cho anh chị em nhớ: Chúa đã cứu dân Ngài ra khỏi đất Ê-díp-tô như thế nào, sau đó Ngài hủy diệt những kẻ chẳng tin.
6 Cũng vậy, những thiên sứ chẳng giữ thứ bậc ban đầu của họ nhưng lìa bỏ nơi cư trú của họ, thì Ngài đã dùng xiềng xích đời đời mà nhốt họ dưới nơi tối tăm, cho đến ngày phán xét lớn.
7 Như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và đi theo xác thịt lạ, thì đã chịu sự hình phạt bằng lửa đời đời, để làm gương.
8 Cũng một thể ấy, những kẻ mộng dâm này làm ô uế xác thịt mình, thật sự khinh dể quyền chủ tể và còn nói phạm những bậc đáng tôn kính. [Mộng dâm = nằm mơ những giấc mơ tà dâm.]
9 Khi thiên sứ trưởng Mi-chen đối nghịch Ma Quỷ để giành xác Môi-se, người chẳng dám dùng lời kết tội nặng nề, mà chỉ nói rằng: Nguyện Chúa phạt ngươi!
10 Nhưng thực tế, những kẻ này nói phạm thượng về những sự chúng nó không biết. Còn những sự chúng nó tự nhiên mà biết, thì chúng nó như những thú vật vô tri, tự làm hư chúng nó trong những sự ấy.
11 Khốn thay cho chúng nó, vì chúng nó đã theo đường của Ca-in; và tham lam muốn nhận thưởng mà chạy theo sự sai lạc của Ba-la-am; và bị hư mất trong sự phản nghịch của Cô-rê. [Sáng Thế Ký 4; Dân Số Ký 16; 22-25; 31.]
12 Những kẻ đó là vết nhơ trong bữa ăn yêu thương của anh chị em, khi chúng nó ăn chung với anh chị em thì chúng nó không biết sợ mà tự phát thức ăn cho chúng nó. Chúng nó như đám mây không nước, bị gió đưa đi đây đi đó, như những cây mùa thu không có trái, hai lần chết, rễ bị nhổ lên; [Từ ngữ: "tự phát thức ăn cho chúng nó" trong nguyên ngữ Hy-lạp là: "tự chăn chiên chính chúng nó!" Câu này hàm ý những kẻ ấy tự chiếm phần hơn và phần tốt cho mình, không tuân theo sự phân phối công bình trong Hội Thánh.]
13 như sóng cuồng của biển, sôi bọt ô uế của chúng; như những vì sao lạc, mà sự mù mịt của sự tối tăm đời đời đã để dành cho chúng!
14 Đến nỗi Hê-nóc, đời thứ bảy kể từ A-đam, đã nói tiên tri về chúng nó rằng: Kìa, Chúa đến với hàng chục ngàn các thánh của Ngài,
15 để thi hành sự phán xét trên mọi người; và để chỉ tội hết thảy những kẻ không tin kính ở giữa họ, về mọi việc không tin kính mà chúng nó đã phạm, cùng mọi lời nói nghịch mà những tội nhân không tin kính đó đã nói nghịch lại Ngài.
16 Chúng nó là những kẻ hay than trách; những kẻ hay phàn nàn; những kẻ bước theo những sự tham muốn của chúng nó; và miệng của chúng nó nói những lời kiêu căng; và vì lợi mà tôn xưng người ta.
17 Nhưng, hỡi anh chị em yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời phán mà trước đây các sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đã nói.
18 Thế nào họ đã nói với anh chị em rằng, trong thời kỳ sau rốt, sẽ có những kẻ hay nhạo báng, là những kẻ bước theo lòng tham muốn không tin kính của chúng nó.
19 Chính những kẻ ấy là những kẻ tự gây phe đảng, sống động mà không có thần quyền. [Chết thuộc linh, phần thể xác vẫn hoạt động mà phần tâm thần không còn nhận biết Thiên Chúa.]
20 Nhưng, hỡi anh chị em yêu dấu, hãy tự lập trên đức tin rất thánh của mình, cầu nguyện trong thánh linh,
21 Hãy giữ chính mình anh chị em trong tình yêu của Thiên Chúa, trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.
22 Hãy thật sự cảm thông đối với một số người. Hãy phân biệt. [Phân biệt người yếu đuối với người cố tình sống trong tội.]
23 Và, với những kẻ khác hãy cứu họ với lòng sợ hãi, kéo họ ra khỏi lửa; ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.
24 Nguyện Đấng có thể giữ gìn anh chị em khỏi sa ngã và khiến anh chị em đứng trước mặt vinh quang Ngài cách rất vui mừng, không chỗ trách được,
25 là Thiên Chúa Thông Sáng Có Một, Đấng Giải Cứu của chúng ta, được sự vinh quang và uy nghi, thế lực và quyền phép, hiện nay và cho đến đời đời! A-men.