Tra cứu Thánh Kinh

1 Trưởng lão gửi cho Gai-út, con yêu dấu mà ta yêu trong lẽ thật.
2 Hỡi con yêu dấu, ta cầu nguyện cho con được thịnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh như linh hồn con được thịnh vượng.
3 Vì ta rất vui mừng, khi có các anh chị em cùng Cha đến đây, làm chứng về lẽ thật ở trong con trong khi con bước đi trong lẽ thật.
4 Ta được nghe các con cái ta bước đi trong lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.
5 Hỡi con yêu dấu, con trung tín trong mọi sự con làm cho các anh chị em cùng Cha và cho những khách lạ.
6 Những người ấy đã làm chứng về sự nhân từ của con trước Hội Thánh. Những người con sẵn sàng hết lòng giúp họ đi đường một cách đẹp lòng Chúa.
7 Bởi vì họ đã ra đi trong danh của Ngài, mà không nhận một sự gì từ những người ngoại.
8 Vì thế, chúng ta nên tiếp đãi những người như vậy, để cho chúng ta được làm những người giúp lẫn nhau, hầu việc cho lẽ thật.
9 Ta đã viết cho Hội Thánh rồi, nhưng Đi-ô-trép, là kẻ có tham vọng đứng đầu giữa họ, không tiếp nhận chúng ta.
10 Cho nên, nếu ta đến, ta sẽ nhắc lại những việc người làm, là nghịch lại chúng ta bằng những lời độc ác. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp đón các anh chị em cùng Cha nữa, mà đuổi ra khỏi Hội Thánh; và còn cấm những ai muốn tiếp đón.
11 Hỡi con yêu dấu, chớ theo điều dữ nhưng theo điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, thì chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời.
12 Mọi người đều làm chứng tốt cho Đê-mê-triu, và chính lẽ thật cũng làm chứng cho người. Chúng ta cũng làm chứng cho người, và con biết rằng lời chứng của chúng ta là thật.
13 Ta còn nhiều điều muốn viết cho con, nhưng không muốn viết bằng mực và bút.
14 Nhưng ta mong sẽ sớm đến thăm con, và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau. Nguyện sự bình an ở cùng con! Các bạn của chúng ta chào thăm con. Hãy chào thăm các bạn ở đó theo tên của họ.